Lov om banker og sparekasser m.v. § 42 a. og bekendtgørelse om puljepension - Vedr. fortolkning af begrebet "emittent"

13-11-2003

Finanstilsynets afgørelse af 13. november 2002.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt om fortolkningen af begrebet "emittent" i bekendtgørelse nr. 1100 af 12. december 2000 om puljepension og andre skattebegunstigende opsparingsformer m.v. § 10, stk. 5.

Begrænsningen i bekendtgørelsens § 10, stk. 5 har til formål at sikre pensionsopspareren en risikospredning på særligt risikable aktiver ved at begrænse beholdningen af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent til 20 % af værdien af de samlede midler i et særskilt depot.

På denne baggrund er tilsynet blevet spurgt om, hvorvidt der er tale om en omgåelse af begrebet "emittent", når der i det samme særskilte depot både placeres 20 % erhvervsobligationer med sikkerhed i obligationer udstedt af et bestemt pengeinstitut, og tillige 20 % af dette pengeinstituts egne obligationer eller aktier.

Afgørelse/begrundelse:

Ifølge Tilsynets afgørelse af 25. marts 1993 skal begrebet "emittent" i bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigende opsparingsformer § 10, stk. 5 forstås som en særskilt juridisk person.

Den i forespørgslen anførte konstruktion kan, generelt betragtet, ikke anses som en omgåelse af bekendtgørelsens § 10, stk. 5. Det kan dog ikke udelukkes, at der konkret kan blive tale om en omgåelse af bestemmelsen, hvis konstruktionen er etableret med det formål at undgå 20 % begrænsningen i § 10, stk. 5.

Senest opdateret 13-11-2003