Bekendtgørelse om kapitaldækning § 7 (solvensvægtning af energiselskaber), med hjemmel i FIL § 124 stk. 1 - Vedrørende klassificering af en række energiselskaber som offentlig virksomhed

05-05-2003

Ajourføring af Finanstilsynets afgørelse af 5. maj 2003.

Sagsfremstilling:

Enkelte pengeinstitutter har spurgt til klassificeringen af en række energiselskaber som offentlig virksomhed i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens § 7.

Det fremgår af § 7 i kapitaldækningsbekendtgørelsen, at der ved offentlige virksomheder forstås virksomheder, der er 100 pct. ejet af staten, danske amtskommuner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande, eller som kontrolleres af ovennævnte myndigheder som følge af koncession eller lignende. Virksomheden skal drives uden vinding for øje. Virksomheder, der konkurrerer med andre erhvervsvirksomheder, er ikke omfattet.

Erhvervsankenævnet har i kendelse af 6. september 2001 tildelt den systemansvarlige virksomhed Elkraft System a.m.b.a. status som offentlig virksomhed.

Offentlige virksomheder kan i henhold til § 12, stk. 1, nr. 3, litra f, i kapitaldækningsbekendtgørelsen risikovægtes med 0,2 ved opgørelse af pengeinstituttets solvens.

Afgørelse:

Finanstilsynet har på baggrund af Erhvervsankenævnets kendelse truffet afgørelse vedrørende solvensvægtningen af en række energiselskaber.

Følgende selskaber har opnået status som offentlig virksomhed i henhold til § 7 i kapitaldækningsbekendtgørelsen, og de kan derfor risikovægtes med 0,2:

Elkraft System a.m.b.a.
Elkraft Transmission a.m.b.a.
ELRO Net A/S                 
Eltra a.m.b.a.
EnergiMidt Net A/S
ESS Net A/S                     
LEF Net A/S                     
Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a.
NRGI Net A/S
NV Net a.m.b.a.
NVE Net A/S
Sydvest Energi a.m.b.a.
TRE-FOR El-net A/S       
Viby Net A/S
Østjysk Energi Net A/S
Gastra A/S
 
De enkelte afgørelser er konkret begrundet i de enkelte energiselskabers koncernstruktur, ejerforhold, koncessionsforhold, konkurrencesituation m.v.

Senest opdateret 05-05-2003