Rapport fra Pensionsmarkedsrådet 2000/2001

24-07-2003

     Rapport fra Pensionsmarkedsrådet 2000/2001

Download "Rapport fra Pensionsmarkedsrådet 2000/2001" (PDF 781 kb)

Rapporten fås også i trykt form ved henvendelse til Finanstilsynet på tlf. 33 55 82 82.

Arbejdsmarkedspensioner er fortsat et emne, som er genstand for en intens presseomtale, og som følges med stor interesse fra mange sider. I årets rapport fra Pensionsmarkedsrådet fokuseres særligt på forholdene for de enkelte medlemmer af pensionsordningerne og deres mulighed for at påvirke forholdene i ordningerne. Eksterne forhold som ændret lovgivning samt overenskomstfornyelser medvirker til ændrede forhold for pensionsopsparingen. Dette beskrives indledningsvist i rapporten.

Rapporten er opdelt i tre dele.

I rapportens del I følges op på emner, der har været omtalt i de tidligere rapporter. Del I indeholder kapitlerne 2 - Pensionsindbetalinger og dækningsgrader i fremtiden, 3 - Investeringsafkast og 4 - Pensionsgarantier.

Del II indeholder kapitel 5 - Udviklingstendenser i de europæiske pensionssystemer, hvor der gennemgås tre modeller til beskrivelse af udviklingen af pensionssystemerne i forskellige lande. Endvidere refereres nogle nyligt afsagte domme fra EF-Domstolen vedrørende arbejdsmarkedspensionssystemet i Holland, og endelig gennemgås et nyt forslag til et direktiv om pensionsfonde.

Del III indeholder kapitlerne 6 - Information, 7 - Medlemsindflydelse, 8 - Beslutninger vedrørende investeringer og 9 - Overførselsregler. Sigtet med kapitlerne i del III har som ovenfor nævnt været at belyse forholdene for de enkelte medlemmer af pensionsordningerne og deres mulighed for at påvirke forholdene i ordningerne. Pensionsmarkedsrådet kan konstatere, at der for tiden sker mange tiltag med hensyn til at forbedre informationen til medlemmerne. Det kan dog være svært at forene krav til fyldestgørende information med hensynet til overskuelighed. Der gives i rapporten eksempler på information til de enkelte medlemmer samt eksempler på beslutningsprocedurerne i forskellige typer pensionsordninger.

Senest opdateret 20-11-2003