Lov om værdipapirhandel m.v. § 31 - Opgørelse af ejerandele i koncernforhold

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 28. januar 2008

 

Afgørelse

Finanstilsynet har på anmodning tilkendegivet, at det ved opgørelse af stemme- og ejerandele, i henhold til § 31 i lov om værdipapirhandel m.v., i koncernforhold alene skal medtages andele i selskaber, som kontrolleres. Der skal således ikke medregnes stemme- og ejerandele fra selskaber, der ikke er kontrolleret.

Sagen har været fremlagt for Fondsrådet.

Sagsfremstilling

Selskab A ejer 55 % af selskab B. Selskab B ejer igen 50 % af selskab C som ejer ca. 30 % af et selskab, der er optaget til handel på et reguleret marked (selskab E). De resterende 50 % af aktierne i selskab C ejes af selskab D (se illustration nedenfor).

Finanstilsynet er i den forbindelse blevet adspurgt, hvorvidt selskab A skal medregne selskab Cs ejerandele, når det skal vurderes, om selskab A kan blive forpligtet til at afgive et pligtmæssigt tilbud til de øvrige aktionærer i selskab D efter § 31 i lov om værdipapirhandel m.v. 

Regelgrundlag

I henhold til værdipapirhandelslovens § 31, stk. 1, nr. 1-5 kan en erhverver af en aktiepost blive forpligtet til at komme med et pligtmæssigt overtagelsestilbud til alle de øvrige aktionærer, hvis erhververens ejerandel ved transaktionen krydser en af de i bestemmelsen fastsatte grænser.

Det er ikke i § 31 eller i bemærkningerne hertil nærmere fastsat, hvornår en aktiepost kan siges at være i besiddelse som nævnt i § 31, stk. 1, nr. 5, når den er indirekte ejet gennem et datter- eller associeret selskab. Reglen i værdipapirhandelslovens § 31 stammer fra artikel 5, nr. 1 i direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud. Det er heller ikke i direktivet, eller i præamblen hertil, fastslået, i hvilket omfang aktier ejet af datter- eller associerede selskaber skal medregnes.

Finanstilsynet har på et møde i CESR, rejst spørgsmålet om beregningsmetoden over for Kommissionen. Kommissionen udtalte, at bestemmelsen skal forstås i overensstemmelse med reglerne i transparensdirektivet om storaktionærer.

I henhold til § 4, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 1225 af 21. marts 2007, som delvist gennemfører transparensdirektivet, er det alene besiddelser i kontrollerede virksomheder, der skal medregnes.

Ved begrebet "kontrol" forstås i henhold til transparensdirektivets artikel 2, litra f følgende:
        

        "f ) >kontrolleret virksomhed< enhver virksomhed,  

 

i) i hvilken en fysisk eller juridisk enhed besidder flertallet af stemmerettighederne, eller

ii) i hvilken en fysisk eller juridisk enhed har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet, og i hvilken, den pågældende samtidig er aktionær eller deltager, eller

iii) i hvilken en fysisk person eller juridisk enhed er aktionær eller deltager, og i hvilken den pågældende i medfør af en aftale med andre aktionærer eller deltagere i virksomheden alene kontrollerer flertallet af henholdsvis aktionærernes eller deltagernes stemmerettigheder, eller over hvilken en fysisk person eller juridisk enhed har ret til at udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse eller kontrol".

 


Vurdering


Det er på baggrund af ovenstående Fondsrådets vurdering, at ejer- og stemmeandele alene skal medregnes for selskaber, hvor en potentiel tilbudspligtig har kontrollerende indflydelse. Disse ejer- og stemmeandele skal så medregnes fuldt ud.

I den konkrete sag, var det desuden Fondsrådets vurdering, at selskab A ikke havde kontrol over selskab C, hvorfor Cs ejerandele i E ikke skulle medregnes til As beholdning, når det skulle vurderes, om A var forpligtet til at afgive et pligtmæssigt overtagelsestilbud.

Se koncerndiagram her (pdf)

Senest opdateret 13-02-2008