Lov om værdipapirhandel m.v. § 28a – Flagning ved nytegning af aktier

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 16. januar 2008

 

Afgørelse


Finanstilsynet har på anmodning tilkendegivet, at der ved ledende medarbejderes nytegning af aktier skal ske underretning, jf. § 28a i lov om værdipapirhandel m.v., på tidspunktet for indgåelsen af aftalen om nytegning. Endvidere har Finanstilsynet tilkendegivet, at en eventuel fortrydelses- eller ændringsklausul ikke kan ændre på det forhold, at aftalen må anses for at være indgået, når den ledende medarbejder har givet sin tilkendegivelse over for selskabet om, hvor mange aktier, eller for hvilket beløb, denne ønsker at købe.

Sagen har været forelagt for Fondsrådet.

Sagsfremstilling


Finanstilsynets er blevet anmodet om dets vurdering af, hvornår der skal ske offentliggørelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 28a i forbindelse med, at ledende medarbejdere i et selskab tegner nye aktier. Tegningen sker i forbindelse med et optionsprogram som alle ledende medarbejdere tilbydes, og i forbindelse med de ledende medarbejderes accept af tilbuddet om at købe aktier, har de en fortrydelses-/ændringsret, som løber frem til udbuddet er afsluttet. 

Som udgangspunkt skal der ske underretning af selskabet på aftaletidspunktet, men på dette tidspunkt er det ved nytegning af aktier ikke muligt at give de i § 28a, stk. 7, i lov om værdipapirhandel m.v., krævede oplysninger. Finanstilsynet er derfor blevet forespurgt, om de ledende medarbejdere kan vente med flagningen efter § 28a til det tidspunkt, hvor antallet af aktier og den endelige kursværdi er kendt.

Regelgrundlag


I henhold til § 28a i værdipapirhandelsloven skal en ledende medarbejder i et selskab, der er optaget til handel på et reguleret marked underrette det udstedende selskab om transaktioner, de har foretaget med værdipapirer, som vedrører selskabets aktier eller andre værdipapirer, der har tilknytning hertil. Herefter underretter selskabet Finanstilsynet, som offentliggør meddelelsen via sin hjemmeside.

Det er ikke i loven nærmere defineret, hvornår der foreligger en transaktion, men af forarbejderne til § 28a. fremgår følgende:

"En transaktion anses at foreligge og meddelelsespligten for indtrådt, når der er indgået aftale mellem transaktionens parter i henhold til reglerne i aftaleloven. Ved handel direkte over det regulerede markedshandelssystem anses transaktionen at foreligge, når købs- eller salgsordren ar matchet i det elektroniske handelssystem."

Dette skal ses i sammenhæng med, at værdipapirhandelslovens § 28a, stk. 7 fastslår, hvilke oplysninger meddelelsen skal indeholde, og dermed også hvilke oplysninger det ledende medlem skal give til selskabet. I henhold til § 28a, stk. 7, nr. 7 skal det ledende medlem bl.a. oplyse om antallet af handlede værdipapirer og den samlede kursværdi heraf.

Formålet med reglerne, som stammer fra markedsmisbrugsdirektivet, er både at forhindre markedsmisbrug men også at underrette markedet om, hvordan selskabets ledelse vurderer selskabet ved, at deres handler i selskabets aktier offentliggøres.

Fortrydelses-/ændringsklausuler findes i en lang række typer af aftaler, uden at disse aftaler af den grund må anses for først at være indgået, når fortrydelses-/ændringsretten er udløbet.

Vurdering


Det er Finanstilsynets vurdering, at bemærkningerne til og formålet med bestemmelsen medfører, at der også ved nytegning af aktier skal ske underretning på aftaletidspunktet, uanset at en sådan underretning vil mangle visse af de oplysninger, der er nævnt i værdipapirhandelslovens § 28a, stk. 7. Som en konsekvens heraf skal der derfor afgives endnu en underretning, når den ledende medarbejder får kendskab til det endelige antal aktier og den endelige kursværdi.

Samtidig er det Finanstilsynets vurdering, at aftalen må anses for at være indgået, når den ledende medarbejder har givet sin tilkendegivelse over for selskabet om, hvor mange aktier, eller for hvilket beløb, denne ønsker at købe, uanset om den ledende medarbejder har ret til i en efterfølgende periode at annullere/ændre aftalen.

Senest opdateret 13-02-2008