Lov om værdipapirhandel m.v. § 35 om kapitalforvaltningsaftaler

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 12. juli 2004 om kapitalforvaltningsaftaler


Sagsfremstilling


Et pengeinstitut spurgte Finanstilsynet, hvorvidt kunder, der indgår aftaler om kapitalforvaltning og som er i besiddelse af intern viden om værdipapirer, der er omfattet af aftalen, vil overtræde forbuddet mod insiderhandel, uanset at det alene er pengeinstituttet, der disponerer over papirerne i henhold til aftalen.
 

Afgørelse/begrundelse 


Finanstilsynets afgørelse indeholdt følgende: "Af insiderdirektivets artikel 2, stk. 3, fremgår, at forbuddet mod insiderhandel også gælder ved erhvervelse eller afhændelse af værdipapirer, der finder sted med en professionel formidlers medvirken. Af insiderdirektivets artikel 2, stk. 1, fremgår mere generelt, at forbuddet gælder både ved direkte og indirekte erhvervelse eller afhændelse af værdipapirer.
 
I insiderbetænkningen, s. 43, nævnes det, at direktivets artikel 2, stk. 3, i overensstemmelse med gældende ret er en præcisering af, at forbuddet mod insiderhandel ikke kan omgås ved at anvende en mægler.
 
Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at pengeinstituttet oplyser, at aftalerne om kapitalforvaltning indgås, så pengeinstituttet får fuldmagt til at handle diskretionært på kundens vegne, og at det alene er pengeinstituttet, der kan disponere over værdipapirer omfattet af aftalen. 
 
Uanset at handler gennemført i henhold til en kapitalforvaltningsaftale efter ordlyden af og forarbejderne til lov om værdipapirhandel m.v. § 35 ikke direkte er undtaget fra bestemmelsen, finder Finanstilsynet herefter, at gennemførelsen af en handel, under de af pengeinstituttet beskrevne konkrete omstændigheder, ikke vil udgøre en strafbar overtrædelse af insiderforbuddet. Dette gælder, selv om kunden måtte have intern viden på det tidspunkt, hvor handlen gennemføres. Der henvises i denne forbindelse til kravet om, at den interne viden "kan være af betydning for handelen", hvilket ikke er tilfældet i den beskrevne situation.
 
Finanstilsynet skal understrege, at der kan være situationer, hvor handler, der gennemføres i henhold til en aftale om kapitalforvaltning, er omfattet af insiderforbuddet. Dette kan være tilfældet, hvis kunden direkte eller indirekte har udøvet konkret indflydelse på pengeinstituttets medarbejder for at få en handel gennemført.
 
Det er ligeledes en forudsætning for ovennævnte, at kunden ikke i forbindelse med fastlæggelsen af de generelle rammer for aftalen gør brug af intern viden, f.eks. ved at der fastsættes meget specifikke krav til pengeinstituttets dispositioner.
 
I øvrigt må betydningen af en aftale om kapitalforvaltning, i relation til om forbuddet mod insiderhandel er overtrådt, efter Finanstilsynets opfattelse bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Ved vurderingen af betydningen af en kapitalforvaltningsaftale bør der efter Finanstilsynets opfattelse lægges vægt på, om der ved etableringen og den løbende administration af kapitalforvaltningsaftalen er truffet foranstaltninger, der på en effektiv måde sikrer, at pengeinstituttets beslutninger om køb og salg af værdipapirer ikke påvirkes af kundens eventuelle besiddelse af intern viden.
 
Den endelige stillingtagen til spørgsmålet henhører under domstolene."
 
 

Senest opdateret 06-09-2004