Lov om værdipapirhandel m.v. § 35 (tildeling af aktieoptioner til medarbejdere) ID12590

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 15. november 2004 vedrørende fortolkningen af lov om værdipapirhandel m. v. § 35 i relation til tildeling af aktieoptioner til medarbejdere.

 

Sagsfremstilling


Et selskab henvendte sig til Finanstilsynet med en forespørgsel vedrørende lovens forbud mod insiderhandel i en situation, hvor et børsnoteret selskab agtede at tildele gratis aktieoptioner til selskabets medarbejdere. Aktieoptionsprogrammet ville give medarbejderen mulighed for at udnytte optionerne i en periode på ca. fem år fra tildelingstidspunktet. Antallet af aktieoptioner og udnyttelseskursen ville være ens for alle medarbejdere, der ville få tilbudt aktieoptioner. Ingen medarbejdere var involveret i beslutningsprocessen eller udformningen af programmet for aktieoptioner i øvrigt. Aktieoptionerne ville blive udstedt i et såkaldt "vindue" efter offentliggørelsen af det børsnoterede selskabs regnskabsmeddelelse.
  
Selskabet ønskede Finanstilsynets stillingtagen til, om en medarbejder, som var i besiddelse af intern viden, ville være forhindret i at modtage de omhandlede aktieoptioner.

Afgørelse/begrundelse


Begrebet værdipapirer er afgrænset i lov om værdipapirhandel m.v. § 2. Optioner på at erhverve aktier er omfattet af loven, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 2, stk. 1, nr. 10.
 
Forbuddet mod insiderhandel findes i lovens kapitel 10. Anvendelsesområdet for reglerne i dette kapitel afgrænses af § 34, stk. 1. Af bestemmelsen i § 34, stk. 1, nr. 2, fremgår det, at reglerne finder anvendelse på unoterede værdipapirer, der er knyttet til et eller flere værdipapirer, der er optaget til notering på en fondsbørs eller handles på en autoriseret markedsplads. Optioner på at erhverve aktier i et børsnoteret selskab vil derfor være omfattet af reglerne i lovens kapitel 10, jf. § 34, stk. 1, nr. 2.
 
Forbuddet mod insiderhandel findes i lovens § 35, stk. 1, hvoraf fremgår, at køb, salg og tilskyndelse til køb og salg af et værdipapir ikke må foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen.
 
Ved køb og salg forstås traditionelt en aftale om overdragelse af et formuegode mod et vederlag i penge. I den finansielle terminologi anvendes imidlertid ofte begreberne "køb" og "salg" i forbindelse med indgåelse af afledte finansielle kontrakter som f.eks. optioner og futures. Det er Finanstilsynets opfattelse, at det er denne finansielle terminologi, der skal lægges til grund, og at lovens § 35, stk. 1, derfor er anvendelig ved indgåelse af optionskontrakter.
 
Imidlertid er det samtidigt Finanstilsynets vurdering, at en modtagelse af aktieoptioner, under de af Dem beskrevne konkrete omstændigheder, ikke vil være omfattet af lovens § 35, stk. 1.
 
Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at De oplyser, at antallet af optioner og udnyttelseskursen vil være ens for alle medarbejdere, at optionerne vil blive tildelt medarbejderne gratis, og at ingen af de medarbejdere, der får tilbudt aktieoptioner, har været involveret i beslutningsprocessen eller udformningen af programmet for aktieoptioner i øvrigt. Finanstilsynet vurderer, at tildeling af aktieoptioner under de beskrevne omstændigheder ikke vil være omfattet af forbuddet mod insiderhandel, uanset at modtageren af aktieoptionen måtte være i besiddelse af intern viden på tidspunktet for tildelingen af aktieoptionen. 
 
Finanstilsynet skal understrege, at der kan være situationer, hvor modtagelse af aktieoptioner er omfattet af forbuddet mod insiderhandel. Dette kan f.eks. være tilfældet, såfremt modtageren af aktieoptionen direkte eller indirekte har udøvet konkret indflydelse på optionsgiverens beslutning om tildeling af aktieoptionen.

Den endelige stillingtagen til spørgsmålet henhører under domstolene.

Senest opdateret 06-06-2009