Lov om værdipapirhandel m.v. § 3, stk. 1 og § 34, stk. 3.

24-07-2003

Lov om værdipapirhandel m.v. § 3, stk. 1 og § 34, stk. 3.

Fondsrådets skrivelse af 14. juli 2000.

Sagsfremstilling:

En investor henvendte sig skriftligt til Finanstilsynet vedrørende en tolkning af §§ 34 og 39 i lov om værdipapirhandel m.v., idet han var blevet kontaktet af en fondsbørs, som havde observeret nogle af investors handler og mente det muligvis kunne opfattes som kursmanipulation.

Fondsbørsen henvendte sig ligeledes skriftligt til Finanstilsynet og anmeldte en række af de af investors foretagne handlinger med henblik på Finanstilsynets vurdering af handlingernes forenelighed med lov om værdipapirhandler m.v.

Disse to henvendelser var udgangspunktet for sagens afgørelse.

Afgørelse:

På baggrund af henvendelserne udtalte Fondsrådet:

"Generelt kan fremgangsmåden i handlingerne beskrives ved, at investor gennem Fondsmægler A lægger et bud/udbud direkte ind på fondsbørsen. Herved indsnævres det hidtidige kursspænd. Samtidig henvender investor sig til Bank B og anmoder om at få foretaget en modsatrettet handel inden for det kursspænd, som investor med den første handling har været medvirkende til at fastlægge. Den modsatrettede handel gennemføres som en strakshandel, som Bank B i henhold til egne regler gennemfører over egenbeholdningen og til de aktuelle kurser på fondsbørsen, jf. de børsetiske regler om "best execution". Værdien af de aktier, der udbydes/bydes på gennem Fondsmægler A, er af ubetydelig værdi i forhold til den modsatrettede handel med Bank B.

Det fremgår af sagen, at investor i flere tilfælde har gennemført transaktioner i overensstemmelse med den beskrevne fremgangsmåde.

Fremgangsmåden har været vurderet i forhold til reglerne om kursmanipulation, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 34, stk. 3. Det er Finanstilsynets opfattelse, at de beskrevne transaktioner ikke falder ind under lovens tekst, og derfor ikke er omfattet af bestemmelsen. Investor er dog blevet gjort opmærksom på, at spørgsmålets endelige afgørelse henhører under domstolene.

Sagen har endvidere været forelagt Fondsrådet med henblik på stillingtagen til, om den beskrevne adfærd er i strid med god værdipapirhandelsskik, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 3, stk. 1, hvorefter: "Enhver værdipapirhandel skal udføres på en redelig måde og i overensstemmelse med god værdipapirhandelsskik".

Ved afgørelsen har Fondsrådet lagt vægt på følgende forhold:

Det fremgår, at den beskrevne fremgangsmåde er benyttet gentagne gange og er sket i aktier, hvor likviditeten er begrænset. Det må herefter lægges til grund, at formålet med at lægge de små ordrer ud i markedet via Fondsmægler A alene har været at påvirke kursspændet på aktien. Denne påvirkning har herefter været benyttet til, at investor umiddelbart derefter gennem Bank B's on-line system har kunnet gennemføre og få afregnet større ordrer til priser, som investor ellers ikke har kunnet påregne at opnå i markedet.

Det forhold, at handelskursen både før og efter handlen er indenfor kurs spændet, mener Fondsrådet ikke kan udelukke, at kursen desuagtet afviger fra markedskursen. De opnåede kurser må i denne sammenhæng vurderes i forhold til de kurser, der senest er handlet på, samt markedets generelle udvikling. Undersøgelser viser, at de opnåede kurser i de af investor gennemførte handler afviger fra gennemsnitskursen over dagen. Disse forhold bestyrker formodningen om, at den opnåede handelskurs ikke ville have været opnåelig for investor, medmindre investor kort forinden havde været medvirkende til indsnævring af kursspændet. Det er ligeledes indgået i vurderingen, at der har været tale om aktier med begrænset likviditet.

Fondsrådet finder på denne baggrund, at de foretagne handler er sket i strid med god værdipapirhandelsskik, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 3, stk. 1.

Opmærksomheden henledes på, at i henhold til § 93, stk. 1 kan overtrædelse af god værdipapirhandelsskik, § 3, stk. 1 straffes med bøde ved grov eller gentagne overtrædelse."

Senest opdateret 06-11-2003