Lov om forsikringsformidling § 56 a - Overgangsordning for forsikringsrådgivere – Kan klage tillægges opsættende virkning

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 29. maj 2006. Erhvervsankenævnet tillægger ikke klagen opsættende virkning. Finanstilsynets afgørelse er stadfæstet af Erhvervsankenævnet den 21. november 2007


Sagsfremstilling

 

Ved ikrafttræden af lov om forsikringsformidling den 1. januar 2005 blev forsikringsrådgivning, der tilbydes uden sammenhæng med de øvrige forsikringsmægleraktiviteter, omfattet af begrebet forsikringsmægler-virksomhed. Aktivitet som forsikringsrådgiver kunne dermed ikke længere udøves uden Finanstilsynets tilladelse som forsikringsmægler.


Overgangsordningen i lov om forsikringsformidling § 56 a trådte i kraft
den 1. juli 2006 . Overgangsordningen giver en person ret til under visse betingelser at fortsætte som forsikringsrådgiver samtidig med, at personen inden den 1. januar 2011 erhverver sig uddannelsen som forsik-ringsmægler.


Formålet med overgangsordningen har været at sikre at personer, der ikke tidligere havde været omfattet af et krav om tilladelse som forsikringsmægler, fik en rimelig periode til at opfylde kravet om at bestå uddannelsen som forsikringsmægler.


Det er en betingelse for at blive omfattet af overgangsordningen, at ansøger kunne dokumentere, at han inden
den 1. januar 2005 udelukkende havde været beskæftiget med forsikringsrådgivning.

Afgørelse og begrundelse

Den pågældende person indsendte ansøgning til Finanstilsynet om at blive omfattet af overgangsordningen.

 


Det fremgik af ansøgningen, at han ikke opfyldte betingelsen om, at han ikke før
den 1. januar 2005 havde udøvet aktivitet som forsikrings-mægler.


Ansøger havde medsendt oplysninger om sine aktiviteter inden
den 1. januar 2005 , der viste, at han ikke udelukkende havde beskæftiget sig med forsikringsrådgivning.


Finanstilsynet meddelte derfor afslag på ansøgningen om at blive omfattet af overgangsordningen i medfør af § 56 a i lov om forsikrings-formidling.


Ansøger indbragte Finanstilsynets afgørelse for Erhvervsankenævnet med påstand om, at hans klage kunne tillægges opsættende virkning.


Finanstilsynet udtalte sig herimod, idet en ulovlig aktivitet straks bør ophøre.


Erhvervsankenævnet tilsluttede sig Finanstilsynets indstilling og afslog i afgørelse af
18. september 2007 at give klagen opsættende virkning.


Erhvervsankenævnet har herefter behandlet Finanstilsynets afgørelse om, at klager ikke kunne omfattes af overgangsordningen. Erhvervsankenæv-net har stadfæstet Finanstilsynets afgørelse.

Senest opdateret 26-11-2007