Lov om forsikringsformidling § 12

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 24. november 2005.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet modtog en forespørgsel fra en forsikringsmæglervirksomhed om hvorvidt en rammeaftale og en internetbaseret distributionskanal omfattes af begrebet forsikringsmæglervirksomhed.

Forsikringsmæglervirksomheden har i samarbejde med en brancheorganisation udviklet et sæt forsikringsbetingelser til en internetbaseret forsikringsløsning.

På baggrund af en gennemført udbudsrunde blev et forsikringsselskab valgt og forsikringsmæglervirksomheden, brancheorganisationen samt det valgte forsikringsselskab udviklede herefter i fællesskab den endelige internetbaserede forsikringsløsning. Den internetbaserede forsikringsløsning skal anvendes af brancheorganisationens medlemsvirksomheder ved medlemsvirksomhedernes forsikringsformidling til deres kunder.

Aftaleforholdet er kendetegnet ved, at den endelige forsikringstager ikke er brancheorganisationens medlemsvirksomheder men derimod medlemsvirksomhedernes kunder. Medlemsvirksomhederne er hermed også formidler af forsikringer.

Forsikringsmæglervirksomheden og forsikringsselskabet har indgået en samarbejdsaftale, der regulerer parternes rettigheder vedrørende den internetbaserede forsikringsløsning. Af aftalen fremgår det, at forsikringsmæglervirksomheden ikke har påtaget sig et formidleransvar vedrørende forsikringsordningen, men i stedet stiller et IT-teknisk- og administrativt apparat til rådighed som en slags distributionskanal.

Afgørelse og begrundelse:

Det fremgår af § 1, stk. 1 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. august 2005, at loven finder anvendelse på erhvervsmæssig formidling af forsikringer. Efter bestemmelsens ordlyd er det forudsat, at både det indledende arbejde i forbindelse med forsikringsformidlingen, selve aftaleindgåelsen samt fasen efter at forsikringsaftalen er indgået er omfattet af aktiviteten "formidling af forsikringer".

En forsikringsmægler kan i henhold til § 12, stk. 1 udøve anden virksomhed. Denne aktivitet skal dog udøves i et særskilt selskab, hvor aktiviteten ikke kan forveksles med forsikringsmæglervirksomheden.

Aktiviteten i den indledende fase frem til gennemførelsen af udbudsrunden og valg af forsikringsselskab er omfattet af begrebet forsikringsmæglervirksomhed.

Ordningens karakter adskiller sig fra andre ordninger ved, at forsikringsmæglervirksomheden ikke udøver forsikringsrådgivning vedrørende ordningen overfor den endelig forsikringstager.

Det er Finanstilsynets vurdering, at den aktivitet der udøves efter gennemført udbud, ikke er omfattet af begrebet forsikringsmæglervirksomhed, da forsikringsmæglervirksomheden ikke har kontakt til forsikringstager vedrørende den pågældende forsikringsdækning, men i stedet varetager en ren administrativ funktion.

Det er således Finanstilsynets vurdering, at den del af aktiviteten, der består af at stille et IT-teknisk- og administrativt apparat til rådighed for brancheorganisationen og dens medlemsvirksomheder skal udøves i et særskilt selskab i medfør af reglerne i § 12 om anden virksomhed end forsikringsmæglervirksomhed.

Senest opdateret 03-12-2012