Lov om forsikringsformidling §§ 1 og 2

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 24. november 2005.

Sagsfremstilling/afgørelse:

Finanstilsynet modtog en forespørgsel fra en forsikringsmæglervirksomhed om hvorvidt to rammeaftaler omfattes af begrebet forsikringsmæglervirksomhed eller af begrebet forsikringsagentvirksomhed.

1. aftale: Forsikringsmæglervirksomheden har på vegne af en kunde (en organisation og dens tilknyttede medlemsvirksomheder) gennemført en udbudsrunde, hvorefter et forsikringsselskab er blevet valgt som forsikringsleverandør. Forsikringsmæglervirksomheden og forsikringsselskabet har efterfølgende indgået en administrationsaftale, hvoraf det bl.a. fremgår, at forsikringsmæglervirksomheden overfor forsikringsselskabet forpligter sig til aktivt og engageret at markedsføre forsikringerne og arbejde på at optimere indtegningen af forsikringerne.

Efter Finanstilsynets opfattelse er aftalens forpligtelser ikke forenelige med aktiviteten som forsikringsmægler, idet disse aftalekrav er egnet til at så tvivl om forsikringsmæglervirksomhedens uvildighed og om mægleren som kundens mand. På denne baggrund vurderes det, at forsikringsmæglervirksomhedens aktiviteter, der ligger efter gennemført udbud, må betegnes som forsikringsagentvirksomhed.

En sådan forsikringsagentvirksomhed skal derfor udøves i et særskilt selskab i medfør af reglerne om anden virksomhed end forsikringsmæglervirksomhed, jf. § 12 i lov om forsikringsformidling og reglerne i lovens kapitel 6 om forsikringsagentvirksomhed.

2. aftale: Forsikringsmæglervirksomheden har på vegne af en kunde (en organisation og dens tilknyttede medlemsvirksomheder) gennemført en udbudsrunde og indgået en generel rammeaftale med et forsikringsselskab, der har påtaget sig at dække den typiske forsikringsrisiko. Forsikringsmægler-virksomheden har kontakten til kundens medlemmer og rådgiver det enkelte medlem om indholdet af kundens rammeaftale med forsikringsselskabet. Forsikringsmæglervirksomheden sørger endvidere bl.a. for den løbende servicering af medlemmerne, når medlemsvirksomheden har tilsluttet sig forsikringsordningen.

Det er Finanstilsynets vurdering, at den egentlige formidling af forsikringen til den enkelte medlemsvirksomhed er en naturlig del af den samlede forsikringsmægleropgave. Den omstændighed, at der i sidste led af forsikringsmæglingen som udgangspunkt kun rådgives om og formidles forsikringer fra det forsikringsselskab, der er valgt i udbudsrunden, er en konsekvens af, at mæglingen er sket overfor den direkte kunde. På denne baggrund vurderes det, at de aktiviteter, der udføres af forsikringsmæglervirksomheden omfattes af begrebet forsikringsmæglervirksomhed. Det er dog forudsat, at forsikringsmæglervirksomheden i det konkrete tilfælde rådgiver om en anden forsikringsløsning, hvis den enkelte forsikringstagers risikoprofil er bedst tjent med et andet forsikringsprodukt eller en anden forsikringsleverandør.

Begrundelse:

Det fremgår af § 1, stk. 1 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. august 2005, at loven finder anvendelse på erhvervsmæssig formidling af forsikringer. Efter bestemmelsens ordlyd er det forudsat, at både det indledende arbejde i forbindelse med forsikringsformidlingen, selve aftaleindgåelsen samt fasen efter at forsikringsaftalen er indgået er omfattet af aktiviteten "formidling af forsikringer".

Det angivne aktivitetsområde er det samme, uanset om forsikringsformidlingen udøves i egenskab af forsikringsmægler eller i egenskab af forsikringsagent.

Definitionerne i lovens § 2 er udtryk for forskellene på de forskellige typer af forsikringsformidlere og angiver, hvad der særligt kendetegner den ene type fra den anden.

Det er Finanstilsynets vurdering, at definitionen i § 2, nr. 1 af forsikringsmæglervirksomhed, sammenholdt med forudsætningerne i § 1 om forsikringsformidling, ikke er en udtømmende opregning af, hvilke aktiviteter en forsikringsmæglervirksomhed må udøve indenfor rammerne af forsikringsmægleraktiviteten.

Definitionen i § 2, nr. 1 udelukker ikke i sig selv, at forsikringsmægleren kan udøve aktiviteter vedrørende forsikringsforholdet, efter at den indledende fase er afsluttet. Det er således ikke tilfældet, at forsikringsmæglingen ændrer karakter til forsikringsagentvirksomhed ved, at forsikringsmægleren, i forbindelse med indgåelsen af en rammeaftale for en organisations medlemmer, først er i kontakt med den endelige forsikringstager (medlemmet af organisationen), efter at et forsikringsselskab er valgt som leverandør.

Det er Finanstilsynets vurdering, at den egentlige formidling af forsikringen til den enkelte forsikringstager i denne situation er en naturlig del af den samlede forsikringsmægleropgave. Den omstændighed, at der i sidste led af forsikringsmæglingen som udgangspunkt kun rådgives om og formidles forsikringer fra det forsikringsselskab, der er valgt i udbudsrunden, er en konsekvens af, at mæglingen er sket overfor den direkte kunde, det vil sige brancheorganisationen eller arbejdsgiveren.

Uagtet dette, er forsikringsmægleren dog fortsat forpligtet til at være uvildig og varetage det enkelte medlems interesse. Det kan betyde, at forsikringsmægleren vil være forpligtet til at anbefale et andet forsikringsselskab eller et andet forsikringsprodukt, hvis dette tjener medlemmet bedst.

Ligeledes vil der være situationer, som i den første aftale, hvor forsikringsmægleren har indgået aftaler med forsikringsselskabet, efter udbudsrundens udløb, som reelt medfører, at forsikringsmægleren ikke længere kan anses for at være uvildig.

Hvis forsikringsmægleren ikke længere er uvildig, må denne anses for at være forsikringsagent. Det afhænger af den konkrete situation.

Det er i denne forbindelse relevant at se på, hvor tæt forsikringsmægleren er blevet knyttet til et konkret forsikringsselskab, eksempelvis via eksklusivaftaler i forhold til forsikringsselskabet. Spørgsmålet er herunder, om det er kunden eller forsikringsselskabet, som forsikringsmægleren har forpligtet sig overfor i den efterfølgende fase, hvor forsikringerne skal formidles. Det er endvidere væsentligt at se på, om forsikringsmægleren har afskåret sig fra at henvise et medlem til en anden forsikringsleverandør end det selskab, der er indgået rammeaftale med.

Senest opdateret 03-12-2012