Lov om fondsmæglerselskaber § 3, stk. 2, og lov om værdipapirhandel m.v. § 16 ID500

24-07-2003

Et fondsmæglerselskab rettede henvendelse til Finanstilsynet og oplyste, at selskabet ønskede at blive medlem af en udenlandsk børs, hvor der handles råvareinstrumenter.

I skrivelse af 6. januar 1998 anførte Finanstilsynet, at ifølge § 16 i lov om værdipapirhandel forstås ved børsvirksomhed regelmæssig drift af et marked, hvor der optages værdipapirer til notering. Ved børsvirksomhed forstås tillige regelmæssig drift af et marked, hvor værdipapirer, der er optaget til notering på et marked, optages til handel mellem markedets medlemmer på egne eller kunders vegne. Værdipapirer omfatter ifølge § 2, stk. 1, nr. 9, i samme lov bl.a. råvareinstrumenter m.v., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant.

Ifølge lov om fondsmæglerselskaber § 3, stk. 2, skal et fondsmæglerselskab, der ønsker at blive medlem af en fondsbørs, en værdipapircentral eller en clearingcentral, hvor selskabet deltager i clearing og afvikling, eller ønsker at udføre en eller flere af de i bilag 1, afsnit A, nr. 2 og 4, og afsnit C, nr. 1 og 3, nævnte tjenesteydelser, have en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til modværdien af 1 mio.ecu.

Finanstilsynet meddelte på denne baggrund, at selskabet skal have en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til modværdien af 1 mio.ecu, hvis selskabet ønsker at være medlem af den udenlandske børs.

Senest opdateret 06-06-2009