Lov om fondsmæglerselskaber § 19

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 20. maj 1999 om opgørelse af store engagementer.

Sagsfremstilling:

Et fondsmæglerselskab meddelte Finanstilsynet, at selskabet den 11. og 12. januar 1999 havde overtrådt grænserne for store engagementer på 25%.

Endvidere forespurgte selskabet, om en pengeoverførsel betragtes som foretaget, når selskabet foretager den, eller om den først er foretaget, når banken bogfører den. Videre spurgte selskabet om, hvorledes det skal opgøre et engagement, der består af to konti, hvor der over dagen går penge ud og ind.

Afgørelse:

I henhold til § 19 i lov om fondsmæglerselskaber må et fondsmæglerselskabs engagement uden for handelsbeholdningen med en enkelt kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder ikke overstige 25 procent af selskabets ansvarlige kapital.

Finanstilsynet påtalte, at selskabet har overskredet 25 pct-grænsen for store engagementer i § 19, stk. 1 i lov om fondsmæglerselskaber og gjorde opmærksom på, at overtrædelse af § 19 i lov om fondsmæglerselskaber er strafbar jf. § 36, stk. 1 i samme lov.

Endvidere oplyste Finanstilsynet, at et fondsmæglerselskabs engagement med et kreditinstitut betragtes som ét engagement med det pågældende kreditinstitut, uagtet hvor mange konti fondsmæglerselskabet har i kreditinstituttet.

Videre meddelte Finanstilsynet for så vidt angår beregningen af engagementet, at det afgørende tidspunkt for, hvornår et fondsmæglerselskab skal medregne et beløb, der overføres til engagementet med et pengeinstitut, er den endelige retserhvervelse. Er erhvervelsen betinget af forhold, som fondsmæglerselskabet ikke har indflydelse på, er den betingede erhvervelse dog afgørende.

Såfremt en kunde sætter et beløb ind i et pengeinstitut efter aftale med fondsmæglerselskabet, er erhvervelsen sket, når beløbet er kommet frem til pengeinstituttet. Det gælder også, selv om overførslen måtte være foretaget ved fremsendelse af  f.eks. en check, der først skal indløses af pengeinstituttet.

Endelig meddelte Finanstilsynet, at fondsmæglerselskabet skal sikre sig, at der er en tilstrækkelig forskel på selskabets indestående i pengeinstituttet og 25 pct-grænsen. Såfremt fondsmæglerselskabet giver sine kunder mulighed for at indsætte midler på fondsmæglerselskabets konto hos et pengeinstitut, skal selskabet sikre sig, at  pengeinstituttet giver meddelelse herom med det samme.

Såfremt fondsmæglerselskabet overfører beløb fra pengeinstituttet til andre, er det tidspunktet for den fysiske hævning af pengene på fondsmæglerselskabets konto i pengeinstituttet, der er afgørende for, hvornår beløbet ikke længere skal medregnes til engagementet.

Senest opdateret 07-11-2003