Lov om fondsmæglerselskaber § 1, stk. 4 og 5

24-07-2003

Et fondsmæglerselskab anmodede Finanstilsynet om at oplyse, i hvilket omfang selskabet i overensstemmelse med reglerne i lov om fondsmæglerselskaber kan placere overskudslikviditet via mellemregning hos dels sit moderselskab dels hos øvrige relaterede selskaber. Tilsvarende ønskedes oplyst, hvorvidt moderselskabet kan placere overskudslikviditet hos andre relaterede selskaber.

I skrivelse af 2. marts 1998 anførte Finanstilsynet, at et fondsmæglerselskab i medfør af § 1, stk. 4 og 5, i lov om fondsmæglerselskaber udelukkende må udføre de i bilag 1 til loven nævnte tjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser samt formidle tinglyste, negotiable pantebreve i fast ejendom eller løsøre.

På denne baggrund meddelte Finanstilsynet, at et fondsmæglerselskab i henhold til lov om fondsmæglerselskaber ikke må placere sin overskudslikviditet via mellemregning hos hverken sit moderselskab eller hos andre selskaber, idet der reelt er tale om, at fondsmæglerselskabet yder et lån til det selskab, hvor de pågældende midler placeres.

Lov om fondsmæglerselskaber regulerer derimod ikke, hvorvidt moderselskabet kan placere sin overskudslikviditet via mellemregning hos andre selskaber.

Senest opdateret 07-11-2003