Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 64, stk. 4

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 12. november 1998 om placering af formuen i aktier, der indgår i et aktieindeks.

Et administrationsselskab forespurgte med henvisning til § 64, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, om en placeringsforening har mulighed for at overvægte nogle af aktierne, som indgår i et indeks, ved at følge placeringsreglerne i § 60, stk. 1 og stk. 2, da det er for dyrt at anskaffe alle de værdipapirer, som indgår i et indeks.

Ifølge § 64, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, kan en placeringsforening, hvis investeringsstrategi helt eller delvis er baseret på at følge et anerkendt aktieindeks, investere i aktier, der indgår i et aktieindeks, ud over de begrænsninger, der fremgår af § 60, stk. 1 og 2, men aldrig mere end den vægt, som aktien indgår med i indekset.

Af bemærkningerne til § 64, stk. 4, fremgår det, at placeringsforeninger får mulighed for at investere i aktier, således at foreningen følger et anerkendt aktieindeks uden de i § 60, stk. 1 og 2, nævnte begrænsninger på 5 og 10 pct. Dette betyder, at begrænsningen følger aktieindekset, hvilket skal fremgå af vedtægterne.

Da investeringsstrategien er knyttet til aktieindekset, kan risikoen aldrig blive større end på de underliggende papirer. Derfor er det ikke nødvendigt at anvende de sædvanlige begrænsninger.

Det tilføjedes, at § 70 ikke henviser til § 64, stk. 4.

Finanstilsynet udtalte, at det følger af ordlyden af § 64, stk. 4, at begrænsningerne i § 60, stk. 1 og 2, på 5, 10 og 40 pct. ikke finder anvendelse, såfremt en forening følger et aktieindeks.

En placeringsforening må derfor vælge, om den vil følge de investeringsregler, der fremgår af § 64, stk. 1-3, med de muligheder, der i medfør af § 70 er for overskridelse af placeringsbegrænsningerne, eller om den i sin investeringsstrategi vil følge et aktieindeks, hvor investeringen aldrig må udgøre mere end den vægt, som aktien indgår med i indekset.

Senest opdateret 06-06-2009