Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 62, stk. 1

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 19. juli 2000.

Et administrationsselskab administrerede 2 investeringsforeninger, hvoraf den ene forening ejede 100% af aktierne i selskabet.

I henhold til § 62, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger må en investeringsforening eje indtil 15 % af aktier udstedt af det samme aktieselskab. Ifølge § 62, stk. 2 må en forening ikke eje aktier i et enkelt aktieselskab i et sådant omfang, at besiddelsen giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på selskabet. Flere investeringsforeninger, der har samme ledelse eller administrationsselskab eller på anden måde er nærtstående, må heller ikke til sammen kunne udøve en betydelig indflydelse på et enkelt aktieselskab.

Det fremgår af § 62, stk. 4, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 ikke finder anvendelse på aktier i selskaber, der udelukkende udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed for den eller de pågældende investeringsforeninger.

Finanstilsynet meddelte de to investeringsforeninger, at det var tilsynets opfattelse, at begge foreninger skal eje aktier i deres administrationsselskab i henhold til § 62, stk. 1, 2 og 4 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger.

Administrationsselskabet for de to foreninger meddelte, at ejerstrukturen ville blive fastholdt, indtil sagen havde været behandlet i InvesteringsForeningsRådet, da andre administrationsselskaber og foreninger var i samme situation.

Finanstilsynet meddelte efterfølgende, at tilsynet havde genoptaget sagen, idet en forening og en afdeling i en række henseender kan sidestilles, fordi afdelingerne er selvstændige økonomiske enheder, og havde truffet afgørelse om, at § 62, stk. 4 kan fortolkes således, at et administrationsselskab, der ejes af mindst 7 afdelinger i en eller flere foreninger, der hver har indtil 15% af aktierne, vil kunne administrere andre foreninger, der ikke er medejere af administrationsselskabet.

Senest opdateret 04-12-2012