Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 59, stk. 1, nr. 3

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 19. august 1998 om garantier for pantebreve.

Bekendtgørelse om investeringsforeningers fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i dansk fast ejendom samt om garantier for pantebreve

Det fremgik af et revisionsprotokollat, at en investeringsforening havde investeret i en portefølje pantebreve med en restgæld på 20 mio.kr. Et pengeinstitut havde udsted uigenkaldelig tabsgaranti på 30 % af beløbet, svarende til en maksimal dækning på i alt 6 mio.kr.

Det fremgik videre, at det ikke umiddelbart var muligt at vurdere det enkelte pantebrevs stilling i forhold til ejendommens værdi, således at garantien i det enkelte tilfælde var afgørende for, om investeringsforeningen overholdt anbringelsesbestemmelserne.

Endvidere fremgik det, at da pantebrevene typisk var udstedt for 3-4 år siden, da ejendomsmarkedet havde været stigende, og da der var betalt afdrag løbende, måtte det forudsættes, at en væsentlig del af pantebrevene lå inden for 80 % af ejendommens handelsværdi på foreningens erhvervelsestidspunkt.

Endelig var det anført, at det med udgangspunkt heri samt den uigenkaldelige tabsgaranti på 6 mio.kr. var revisorernes vurdering, at pantebrevene måtte anses for tilstrækkeligt sikrede.

Ifølge lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 59, stk. 1, nr. 3, må en investeringsforenings formue bestå af tinglyste pantebreve i dansk fast ejendom, for så vidt de ved erhvervelsen enten har panteret inden for 80 % af ejendommens handelsværdi eller er sikret ved garanti.

Ifølge bekendtgørelse om investeringsforeningers fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i dansk fast ejendom samt om garantier for pantebreve, der svarer til bestemmelserne i Finanstilsynets cirkulære af 7. juli 1986, skal garantien i det mindste kunne gøres gældende:

- såfremt pantebrevet misligholdes ved at rente og/eller afdrag, herunder ejerskifteafdrag og andre ekstraordinære afdrag, ikke betales til forfaldstid, således at kreditor kan forlange hele kapitalen indfriet, eller

- såfremt panteretten bortfalder helt eller delvist i forbindelse med en tvangsauktion, uden at pantebrevet forud har været misligholdt.

Ifølge bekendtgørelsens § 6 skal dækningen i henhold til garantien i det mindste omfatte

- ret til hver termin at få udbetalt de i pantebrevet fastsatte renter og afdrag samt en eventuel restgæld til den i pantebrevet fastsatte forfaldstid, eller

- få udbetalt pantebrevets restgæld opgjort efter en kurs udregnet på basis af samme effektive forrentning, som investeringsforeningen har erhvervet pantebrevet til.

På denne baggrund meddelte Finanstilsynet, at bekendtgørelsen forudsætter, at hvert pantebrev skal være dækket af fuld garanti i hele løbetiden.

 

 

Senest opdateret 04-12-2012