Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 58, stk. 3

24-07-2003

Finanstilsynets fortolkning af 13. april 1999 om overflytning af en afdeling fra en forening til en anden.

I § 58, stk. 3 bestemmes, at Finanstilsynet kan give tilladelse til, at en afdeling af en forening kan overflyttes til en anden forening.

Bestemmelsen blev sat ind i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger ved lov nr. 1053 af 23. december 1998.

Bestemmelsen var ment som en nemmere adgang end de almindelige fusions- og spaltningsbestemmelser til at flytte en afdeling fra en forening til en anden.

I bemærkningerne til bestemmelsen redegøres for, at afdelinger er økonomisk selvstændige enheder, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig spaltning og fusion af afdelingens aktiver og passiver, men alene en overflytning af alle afdelingens aktier og passiver fra en foreningen til en anden, og at det er depotselskabets og revisorernes pligt at påse, at denne overførsel sker korrekt.

Herefter anføres:

"Det er derfor i sådanne situationer unødvendigt bebyrdende for medlemmerne af foreningen at kræve, at de almindelige spaltnings- og fusionsregler i lovens § 58, stk. 2, skal anvendes, når det er hele afdelingen, der overflyttes. I stedet kan en sådan overflytning af en afdeling ske ved, at medlemmerne i afdelingen og i den anden forening træffer beslutning herom på en generalforsamling, og de fornødne vedtægtsændringer gennemføres i begge foreninger. Det foreslås derfor at bemyndige Finanstilsynet til at meddele tilladelse til en sådan overflytning. Finanstilsynet fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en godkendelse."

InvesteringsForeningsRådet mente, at bestemmelsen er unødvendigt bebyrdende, da der i modsætning til i de almindelige fusionsregler stilles krav om afholdelse af en generalforsamling også i den fortsættende forening, og da der ikke stilles krav om generalforsamlingsbeslutning ved oprettelse af nye afdelinger.

Finanstilsynet har hidtil ikke ment, at man kunne se bort fra den udtrykkelige omtale i bemærkningerne om afholdelse af generalforsamling også i den modtagende forening.

På baggrund af de indvundne erfaringer med overflytning af afdelinger fra en forening til en anden må man give InvesteringsForeningsRådet ret i, at der ikke er behov for kravet om afholdelse af generalforsamling i den modtagende forening.

Finanstilsynet har derfor ændret praksis således, at man i fremtiden ser bort fra bemærkningernes krav om generalforsamlingens godkendelse i den modtagende forening.

Senest opdateret 04-12-2012