Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger § 28

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 24. juni 2004 vedr. periodevis overtræk på valutakonti, § 28 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger (nu § 43 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.)

Sagsfremstilling:

På baggrund af revisionsprotokollatet til årsrapport 2003 for en investeringsforening meddelte Finanstilsynet i brev af 14. maj 2004 foreningen, at en afdeling ikke må optage lån uden Finanstilsynets godkendelse, jf. § 28 i da gældende lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Samtidig anmodede Finanstilsynet om en redegørelse for renteudgifterne i foreningen i forbindelse med periodevise overtræk på to afdelingers valutakonti i depotselskabet i 2003 som følge af stor handelsaktivitet i forbindelse med emission og indløsning.
 
Med brev af 27. maj 2004 indsendte foreningens administrationsselskab på vegne af foreningen en redegørelse til Finanstilsynet. I redegørelsen henviste administrationsselskabet til,
 
  • at der havde været tale om et samlet positivt indestående for afdelingens anfordringskonti i depotbanken,
  • at enkelte anfordringskonti i valuta over en kortere periode havde haft et negativt indestående i perioder med stor emissions- og indløsningsaktivitet,
  • at det negative indestående var mere end opvejet af indeståender på afdelingens øvrige anfordringskonti,
  • at afdelingens nettorente for indskud i depotbanken blev negativ som følge af, at den rente, der betales for træk er noget højere end den rente, som afdelingen modtog for sine indskud, samt
  • at overtræk på en enkelt konto efter foreningens opfattelse ikke ville være at betragte som et lån, da afdelingerne som nævnt ikke havde haft et samlet negativt indestående i depotbanken.
 
Administrationsselskabet var således af den opfattelse, at der ikke havde været tale om nogen lovovertrædelse i forbindelse med afdelingernes periodevise overtræk. Administrationsselskabet anførte endvidere, at denne vurdering deltes af foreningens revisorer, hvilket var baggrunden for, at revisorerne ikke havde fundet anledning til at gøre bemærkning herom i revisionsprotokollatet.
 

Afgørelse/Begrundelse:

På denne baggrund meddelte Finanstilsynet, at en forening eller afdeling efter § 28 i dagældende lov om investeringsforeninger og specialforeninger ikke må optage lån. Med Finanstilsynets tilladelse kan en forening eller afdeling dog optage kortfristede lån på højest 10 pct. af formuen for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder. Det samme gælder i forhold til at optage lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af deres virksomhed. De nævnte lån må i alt højst udgøre 15 pct. af foreningens eller afdelingens formue.  Det bemærkedes, at reglen ikke giver mulighed for at få tilladelse i forbindelse med emission.
 
Videre meddelte Finanstilsynet, at det var Finanstilsynets vurdering, at de periodevise overtræk på de to afdelingers valutakonti i depotselskabet i 2003 som følge af stor handelsaktivitet i forbindelse med emission og indløsning var en overtrædelse af § 28 i dagældende lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Finanstilsynet havde i den forbindelse lagt vægt på, at de enkelte anfordringskonti i valuta isoleret set havde haft negativt indestående, hvilket efter Finanstilsynets opfattelse reelt var at sidestille med låneoptagelse på de pågældende konti. Finanstilsynet var således ikke enig i, at forholdet kunne vurderes på grundlag af afdelingernes samlede indestående i depotbanken. Til sammenligning nævntes, at regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter angiver, at indlånskonti i debet skal figurere som aktivposten "Udlån" i et pengeinstituts regnskab.
 
Finanstilsynet påtalte derfor, at de to afdelinger i 2003 havde handlet i strid med forbuddet i § 28 imod, at der uden Finanstilsynet tilladelse optages lån.
 

Senest opdateret 04-12-2012