Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 111, stk. 1 - Afgørelse om, at en forening med 22 medlemmer ikke kan godkendes som fåmandsforening

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 24. juni 2005.

Sagsfremstilling:

Et administrationsselskab anmodede på vegne af en specialforening  Finanstilsynet om at godkende vedtægtsændringer med henblik på foreningens omdannelse fra specialforening til fåmandsforening, i henhold til § 135, jf. § 111, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Det fremgik af foreningens vedtægter, at foreningen har 22 navngivne investorer, som alle ejer andele i foreningens eneste afdeling.

Administrationsselskabet oplyste, at omdannelsen ansås som nødvendig for at kunne bibeholde foreningen lukket for tegning fra offentligheden eller en videre kreds og dermed lukket for yderligere tilgang.

Endvidere oplystes det, at vedtægterne blev ændret for at bringe dem i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Det fremgik af foreningens vedtægter, at medlemmerne alene må sælge deres andele til andre investorer i foreningen eller til foreningen. De nuværende investorer i foreningen er angivet på et bilag, som hører til vedtægterne. Videre fremgik det af vedtægterne,  at foreningens bestyrelse var bemyndiget til at ajourføre dette bilag til vedtægterne.

Afgørelse/Begrundelse:

Det fremgår af § 111, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. at: "'Virksomheder, der ikke retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, kan godkendes af Finanstilsynet som fåmandsforeninger til at udøve virksomhed, som består i fra et eller flere medlemmer i foreningen eller i en afdeling af foreningen at modtage midler,'".

Det blev ved en lovændring pr. 1. januar 2005 præciseret, at fåmandsforeninger ikke må rette henvendelse til en videre kreds eller offentligheden. Ligeledes blev det ved denne ændring præciseret, at fåmandsforeninger kan have flere afdelinger, som hver især kan rette henvendelse til et eller flere medlemmer, jf. lovens § 111, stk. 1, nr. 1.

Foreninger, som retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, skal godkendes af Finanstilsynet som enten investeringsforeninger eller specialforeninger, jf. § 4, stk. 1 og § 5, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Foreninger, som henvender sig til ét eller flere medlemmer, var i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om investeringsforeninger og specialforeninger, omfattet af lovens § 2 om specialforeninger, idet specialforeninger kunne have til formål at henvende sig til ét eller flere medlemmer, en videre kreds eller offentligheden.

Ifølge punkt 3.3 i de almindelige bemærkninger til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. skulle "fåmandsforeninger afløse specialforeninger med få medlemmer". Endvidere fremgår det af de almindelige bemærkninger, at fåmandsforeninger "i højere grad end de tidligere specialforeninger med få medlemmer svarer til skønsmæssig porteføljepleje", idet "medlemmerne vil være institutionelle investorer og formuende investorer". Foreningstypen er nærmere angivet til at være møntet på "foreninger, hvis medlemmer for eksempel er forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Lønmodtagernes Dyrtidspension (LD), der i forvejen er underlagt et finansielt tilsyn, eller private investorer med stor formue".

Finanstilsynet meddelte under henvisning til § 111, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., at tilsynet ikke kunne godkende omdannelsen af foreningen fra specialforening til fåmandsforening.

Til afgørelsen af, om foreningens omdannelse til fåmandsforening kunne godkendes af Finanstilsynet, lagde tilsynet vægt på, om foreningen retter henvendelse til "ét eller flere medlemmer" eller til "en videre kreds eller offentligheden", når foreningen har 22 medlemmer i samme afdeling.

Finanstilsynet vurderede, at specialforeningen, der har 22 af hinanden uafhængige medlemmer, der som udgangspunkt kommer fra en videre kreds af institutionelle og private investorer, ikke har få medlemmer. Som følge heraf har vedtagelsen af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. ikke nødvendiggjort, at foreningen omdannes fra en specialforening til en fåmandsforening.
 
Videre vurderede Finanstilsynet, at specialforeningen ikke var nødt til at omdanne sig til en fåmandsforening for at bibeholde foreningen lukket for tegning fra offentligheden eller en videre kreds. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. indeholder ikke regler, der forpligter specialforeninger, der henvender sig til en videre kreds eller offentligheden, til at emittere nye medlemsandele. Endelig havde foreningen taget højde herfor ved i vedtægterne at bestemme, at foreningens medlemmer alene måtte sælge deres andele til eksisterende investorer eller til foreningen. Når det fremgik af vedtægterne, at nye medlemmer kan optages i foreningen, idet bestyrelsen var bemyndiget til at ajourføre bilaget til vedtægterne, forudsatte Finanstilsynet, at der var tale om, at bestyrelsen med denne vedtægtsbestemmelse var bemyndiget til at slette nuværende medlemmer af foreningen, idet det fremgår af brevet fra administrationsselskabet, at foreningen ikke vil optage flere medlemmer.
 
Foreningen må således fortsætte som specialforening og dermed være underlagt et almindeligt tilsyn. Alternativt kan foreningen oprette afdelinger og således fordele de 22 medlemmer på flere afdelinger i en fåmandsforening. En sådan ændring kan godkendes i henhold til den gældende lovgivning.

Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Senest opdateret 04-12-2012