Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Ny forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav - Roskilde Bank A/S

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 2. september 2008

Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav


Finanstilsynet har i brev af 24. august 2008 i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, meddelt Roskilde Bank A/S en frist til fredag den 29. august 2008 kl. 16.00 til at opfylde solvenskravet samt det solvensbehov, banken måtte fastsætte på baggrund af bankens reviderede halvårsrapport pr. 30. juni 2008. Fristen blev forlænget ved brev af 29. august 2008 til dags dato.

Det Finansielle Virksomhedsråd har afholdt møde den 1. september 2008 og besluttede at forlænge fristen til tirsdag den 16. september 2008 kl. 16 forudsat, at generalforsamlingen i Roskilde Bank A/S samme dag ikke annullerede aftalen mellem Roskilde Bank A/S og Bankaktieselskabet af 24. august 2008 om overdragelse af bankens aktiver og alle passiver bortset fra ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital.

Da ovennævnte aftale ikke blev annulleret på gårsdagens generalforsamling forlænger Finanstilsynet hermed fristen til tirsdag den 16. september 2008. Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at Nationalbankens likviditetsfacilitet fortsat er i kraft.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.


Senest opdateret 02-09-2008