Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Frist til opfyldelse af solvenskrav - Roskilde Bank A/S

24-07-2003

Den 16. december 2008 har Roskilde Bank A/S oplyst, at det er bankens opfattelse, at kapitalkravene i § 124, i lov om finansiel virksomhed, ikke overholdes.

Banken oplyser endvidere, at direktionen i Danmarks Nationalbank har tilkendegivet, at Nationalbanken er indstillet på at konvertere indlån til aktiekapital og reetablere aktiekapital i fornødent omfang.

På baggrund af ovenstående og under henvisning til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal Finanstilsynet herved meddele banken en frist til fredag den 30. januar 2009 kl. 16.00 til på ny at opfylde solvenskravet samt bankens solvensbehov.

Afgørelsen er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd. Afgørelsen skal jf. lov om finansiel virksomhed § 354a offentliggøres.
Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom og vil være indstillet på en forlængelse, såfremt der ved fristens udløb er udsigt til en løsning.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. nr. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet. 

Thomas Brenøe

kontorchef 

Jørgen S. Jørgensen

vicekontorchef

Senest opdateret 29-01-2009