Lov om finansiel virksomhed, § 225 - Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav - Fionia Bank A/S

24-07-2003

Bestyrelsen og direktionen for
Fionia Bank A/S
Vestre Stationsvej 7
5100 Odense C

Vedr. anmodning om udsættelse af frist

Finanstilsynet meddelte i brev af 6. april 2009 Fionia Bank A/S en frist til den 1. maj 2009 til opfyldelse af det individuelle solvensbehov i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225.

Da EU-kommissionen imidlertid har meddelt, at bankens rammeaftale med Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S ikke kan forventes godkendt før anden halvdel af maj 2009, har Fionia Bank A/S via mail den 22. april 2009 anmodet om udsættelse af fristen for opfyldelse af det individuelle solvensbehov.

Det Finansielle Virksomhedsråd har på møde den 30. april 2009 besluttet at imødekomme bankens anmodning om udsættelse af fristen for opfyldelse af det individuelle solvensbehov. Finanstilsynet skal i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225 derfor meddele banken en forlængelse af fristen til at opfylde det individuelle solvensbehov til mandag den 1. juni 2009 kl. 16.00. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom og vil være indstillet på en forlængelse, såfremt der ved fristens udløb stadig er udsigt til en løsning.

Denne afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis banken mener, at en offentliggørelse kan skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en pressemeddelelse fra banken.

Dette brev sendes i kopi til den interne og eksterne revision, Afviklingsselskabet til sikring af Finansiel Stabilitet A/S samt Kammeradvokaten.

Karin Kjærgaard

inspektør


Per Uldal

fuldmægtig

Senest opdateret 01-05-2009