Lov om finansiel virksomhed § 225 - Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav - Gudme Raaschou Bank A/S

24-07-2003

Bestyrelse og direktion for
Gudme Raaschou Bank A/S
Tietgens Hus
Børsgade 4-8
1216 København K

27. april 2009

Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav

Gudme Raaschou Bank A/S har i brev af 21. april 2009 anmodet Finanstilsynet om en forlængelse indtil 1. juni 2009 af fristen til at opfylde solvenskravet i § 124 i lov om finansiel virksomhed.

På baggrund af bankens brev af 20. april 2009 gav tilsynet i brev af samme dato banken en frist til mandag den 27. april 2009 til at overholde solvenskravet i § 124 i lov om finansiel virksomhed.

Det fremgår af den nye ansøgning, at banken den 16. april 2009 har indgået rammeaftale med Finansiel Stabilitet A/S vedrørende overtagelse af Gudme Raaschou Bank A/S' aktiver og passiver, bortset fra aktiekapital og ansvarlig lånekapital.

Tilsynet har endvidere telefonisk fået oplyst af banken, at bankens anmodning om fristforlængelse til den 1. juni 2009 er sket efter aftale med Finansiel Stabilitet A/S.

Finanstilsynet meddeler i henhold til § 225 i lov om finansiel virksomhed banken en frist til mandag den 1. juni 2009. Det er herved forudsat, således som det er fastlagt i rammeaftalen, at banken herefter anmoder om at få sin pengeinstitutlicens inddraget, jf. § 223 i lov om finansiel virksomhed.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter § 354a i lov om finansiel virksomhed, at afgørelsen offentliggøres. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra banken.

Dette brev er sendt i kopi til bankens revisor og Finansiel Stabilitet A/S.

Lars Stage

underdirektør

Senest opdateret 29-05-2009