Lov om finansiel virksomhed § 168 - Dispensation til at medregne et PAL-skatteaktiv under de registrerede aktiver - Lærernes Pension Forsikringsaktieselskab

24-07-2003

Lærernes Pension Forsikringsaktieselskab
Att.: Direktionen
Tuborg Boulevard 12, 3.
2900 Hellerup

26. februar 2009

Dispensation til at medregne et PAL-skatteaktiv under de registrerede aktiver1. Afgørelse

Finanstilsynet giver hermed, efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd, Lærernes Pension dispensation efter § 168 i lov om finansiel virksomhed (herefter FIL) til at lade virksomhedens negative pensionsafkastskat (herefter PAL-skatteaktivet) indgå som et registreret aktiv efter FIL § 159, selvom det ikke er omfattet af FIL § 162.

Dispensationen gælder fra dags dato og udløber senest når værdien af PAL-skatteaktivet udbetales i 2010. Såfremt Lærernes Pension kan opfylde lovens investeringsregler inklusiv det begrundede skøn uden anvendelse af PAL-skatteaktivet, skal Lærernes Pension straks meddele Finanstilsynet dette, som vil tage stilling til, om dispensationen skal bortfalde.

Så længe Lærernes Pension anvender PAL-skatteaktivet som aktiv i registret, skal virksomhedens interne kontrol med registret være skærpet. Det er vigtigt, at virksomheden løbende overholder de retningslinjer for registrets overdækning, som bestyrelsen har fastlagt under udøvelsen af et begrundet skøn efter § 159 og § 167. Såfremt registret på den ene side ikke kan opnå den vedtagne overdækning uden PAL-skatteaktivet, men på den anden side med PAL-skatteaktivet vil overstige denne overdækning, som er indregnet i det begrundede skøn, må virksomheden udtage aktiver fra registret til en værdi svarende til overopfyldelsen startende med de "mindst guldrandede" aktiver efter stk. 1, nr. 14, herefter nr. 13 osv.

I dispensationsperioden skal Lærernes Pension i de måneder, hvor der ikke foretages ordinære indberetninger af registrerede aktiver, foretage en ekstraordinær indberetning af registrerede aktiver. Ekstraordinære indberetninger skal ikke følges af erklæringer fra virksomhedens direktør, ansvarshavende aktuar og revisor.

Med meddelelsen af denne dispensation ophører Finanstilsynets påbud af 28. november 2008 om ugentlige indberetninger fra Lærernes Pension.

2. Sagsfremstilling

Lærernes Pension har den 17. december 2008 søgt om dispensation i henhold til FIL § 168 til at kunne anvende virksomhedens negative pensionsafkastskat som et aktiv, der kan indgå i virksomhedens register over registrerede aktiver.

Lærernes Pension har ikke tilstrækkelige aktiver i aktivregistret til at dække de forsikringsmæssige hensættelser og samtidig overholde placerings- og spredningsreglerne i FIL §§ 162-164. Baggrunden herfor er bl.a. de faldende aktiekurser.

På grund af det negative investeringsafkast i 2008 har Lærernes Pension oparbejdet et større skattetilgodehavende i form af negativ pensionsafkastskat.

3. Retligt grundlag

3. 1. Lov om finansiel virksomhed
I henhold til § 159 i FIL skal livsforsikringsselskaber have aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af virksomhedens samlede forsikringsmæssige hensættelser. Aktiverne skal desuden være udvalgt således, at de set i forhold til arten af virksomhedens forsikringer, med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er egnede til at sikre, at de forsikrede kan fyldestgøres.

Registreringen af aktiverne sikrer de forsikrede en separatiststilling til aktiverne i et eventuelt konkursbo. Det er derfor væsentligt, at de forsikrede kan fyldestgøres i aktiverne.

I § 162, stk. 1, i FIL opregnes de mulige aktivklasser, der kan indgå i registret. Listen er udtømmende og omfatter ikke et skattefradrag eller skattetilgodehavende som f.eks. et PAL-skatteaktiv.

Finanstilsynet har imidlertid i § 168 i FIL en hjemmel til at dispensere fra § 162. Ifølge bemærkningerne til lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed (dengang § 167) kan Finanstilsynet således "give tidsbegrænsede dispensationer til, at andre aktiver end de i § 161 nævnte 13 aktivklasser kan indgå."

3. 2. Pensionsafkastbeskatningsloven
De pensionsafkastbeskatningspligtige virksomheders negative pensionsafkastskat fradrages i det efterfølgende indkomstårs pensionsafkastskat, jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 1075 af 5. november 2006 om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (herefter pensionsafkastbeskatningsloven).

Såfremt et livsforsikringsselskab ophører med at være skattepligtigt, udbetales PAL-skatteaktivet i henhold til pensionsafkastbeskatningslovens § 25, stk. 1.

Det følger desuden af § 34 a i den gældende pensionsafkastbeskatningslov, at såfremt et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand tages under administration, indtræder administrationsboet i forpligtelsen til at indgive opgørelser over beskatningsgrundlaget og i hæftelsen for skattebetalingen. Desuden fremgår det udtrykkeligt, at "Overskydende skat og renter, herunder beløb svarende til uudnyttet negativ skat, jf. § 25, der forfalder til udbetaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, tilfalder administrationsboet."

For selskaber der ikke ophører eller tages under administration gælder, at eventuelt uudnyttet negativt pensionsafkastskat udbetales i 2010. Det sker, når pensionsafkastbeskatningen med virkning fra indkomståret 2010 omlægges fra institutniveau til individniveau. Det fremgår udtrykkeligt af § 38, stk. 1, i den kommende pensionsafkastbeskatningslov, jf. lov nr. 1535 af 19. december 2007.

4. Vurdering

Som nævnt ovenfor opnår virksomheden en fradragsret i det efterfølgende indkomstår. En udnyttelse af skatteaktivet kræver således, at virksomheden opnår et afkast det efterfølgende år, som den kan foretage fradrag i. Opnås dette afkast, sker der ikke en udbetaling, men virksomheden opnår et tilsvarende fradrag i pensionsafkastskatten. Udnyttelse af PAL-skatteaktivet er dermed betinget af efterfølgende positivt afkast.

For 2010 sker dette dog ubetinget som følge af omlægningen af pensionsafkastbeskatningsloven. Dermed kan PAL-skatteaktiv udnyttes indenfor en given tidsperiode, uanset om virksomheden er i drift eller under konkursbehandling eller om bestanden er taget under administration.

Det er ledelsens ansvar, at registret til stadighed overholder virksomhedens udarbejdede retningslinjer om overdækning i registret. Finanstilsynet lægger vægt på, at dette også gælder, når PAL-skatteaktivet registreres, så overdækningen er i overensstemmelse med virksomhedens eget begrundede skøn for overdækning. Da PAL-skatteaktivet ikke kan registreres delvist, må der i så fald udtages andre aktiver startende med de "mindst sikre."

5. Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i FIL.

Det følger af § 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog 2.000 kr. Efter § 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.


Camilla Neuenschwander
vicekontorchef

Senest opdateret 27-02-2009