Lov om finansiel virksomhed § 134 - Beregning af den enkelte forsikrings andel af kollektive særlige bonushensættelser

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 2. marts 2009

 

Afgørelse

Finanstilsynet har afgjort at den enkelte forsikrings andel af de kollektive særlige bonushensættelser, der er opbygget af kundemidler, til en hver tid skal beregnes som de indbetalte bidrag med tilhørende forrentning i forhold til de samlede kollektive særlige bonushensættelser.

Begrundelse

Af lov om finansiel virksomhed § 134, stk.1, nr. 2, følger, at særlige bonushensættelser enten er individuelle eller kollektive. Individuelle særlige bonushensættelser opbygges af midler fra forsikringernes andel af det realiserede resultat (herefter kundemidler), mens kollektive særlige bonushensættelser kan opbygges af kundemidler eller af gaver fra egenkapitalen.

Af bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed § 134, stk. 1, nr. 2, følger, at en forudsætning for at kunne anvende særlige bonushensættelser er, at den enkeltes andel kan beregnes. Dette gælder uanset om de særlige bonushensættelser er individuelle eller kollektive. I lov om finansiel virksomhed § 134, stk.1, nr. 6 præciseres at den individuelle og forholdsmæssige kollektive andel af de særlige bonushensættelser skal være i forhold til den andel, som den forsikrede har bidraget til opbygning af.

Forskellen på individuelle særlige bonushensættelser og kollektive særlige bonushensættelser opbygget af kundemidler er dermed alene, at der for individuelle særlige bonushensættelser skal føres en særlig bonuskonto for hver enkelt forsikringstager, der har bidraget hertil.

Når kollektive særlige bonushensættelser opbygges af kundemidler, skal beregningsmetoden til at regne den enkelte forsikrings andel føre til samme fordeling af de særlige bonushensættelser, som hvis selskabet førte en individuel konto for hver forsikring.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at når den enkelte forsikring har bidraget til opbygningen af de særlige bonushensættelser er forsikringens bidrag til opbygningen bestemt af den enkelte forsikrings samlede bidrag til de særlige bonushensættelser med tilhørende forrentning (herefter kaldet den eksakte andel). Denne beregning af den enkeltes andel af de særlige bonushensættelser gælder uanset, om der er tale om kollektive eller individuelle særlige bonushensættelser.

I en situation hvor de kollektive særlige bonushensættelser opbygges af gaver fra egenkapitalen, er det muligt for selskabet selv at fastsætte nærmere regler for fordelingen af disse midler til kunderne, jf. Finanstilsynets vejledende udtalelse vedrørende kollektive særlige bonushensættelser af 9. oktober 2007.

Finanstilsynet fortolker derfor bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed § 134, stk. 1, nr. 2 og 6 således at den enkeltes eksakte andel af de særlige bonushensættelser, der er opbygget af kundemidler, til enhver tid skal kunne beregnes, og at det er denne andel, der skal udbetales senest samtidig med udbetaling af ydelser under forsikringen, jf. lov om finansiel virksomhed § 134, stk.1, nr. 4.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet har konstateret, at selskabet beregner den enkelte forsikrings andel af de kollektive særlige bonushensættelser, der er opbygget af kundemidler, forholdsmæssigt ud fra depotstørrelser.

Senest opdateret 10-03-2009