Påtale - Max Bank A/S - Lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009

Finanstilsynet har givet Max Bank A/S en påtale for uberettiget at videregive fortrolige kundeoplysninger. Sagen har været forelagt det Finansielle Virksomhedsråd.

Max Bank A/S har offentliggjort oplysninger om en kundes navn sammen med bankens vurdering af bankens kreditrisiko på kundens engagement i banken. Dette skete ifølge banken for at undgå unødig spekulation på aktiemarkedet. Finanstilsynet har vurderet, at oplysningerne ikke udgjorde intern viden efter § 34, stk. 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

Oplysningen om bankens kreditrisiko på kundens engagement var ikke offentligt tilgængelig, og kunden havde ikke givet skriftligt samtykke til offentliggørelsen. Finanstilsynet bemærker, at det skriftlige samtykke skal foreligge på tidspunktet, hvor oplysningerne videregives.

Det er Finanstilsynets vurdering, at hensynet til kunden oversteg den interesse, Max Bank A/S havde i at offentliggøre oplysningerne. Offentliggørelsen af oplysningerne var ensidigt i bankens interesse, hvorimod kunden ikke havde nogen interesse heri. Tværtimod må oplysninger om bankens vurdering af kreditrisikoen ved et konkret engagement anses for at høre til kernen af fortrolige kundeoplysninger.

På baggrund af ovenstående vurderer Finanstilsynet, at der i den konkrete sag ikke var tale om en berettiget videregivelse.

Senest opdateret 04-03-2009