Lov om finansiel virksomhed § 53 - Om berigtigelse af ulovligt ydede lån

24-07-2003

Principiel afgørelse

Sagsfremstilling:

Ved berigtigelse/nedbringelse af et ulovligt ydet realkreditlån jf. Fil § 53, udfærdigede realkreditinstituttet en allonge til det oprindelige pantebrev. Af allongen fremgik, at lånet blev opdelt i to således, at en del af lånet fortsat var et realkreditlån finansieret af realkreditobligationer, og at en del blev finansieret af instituttets egenkapital (reservefondslån). Allongen blev ikke tinglyst, hvilket indebar, at reservefondslånet ikke umiddelbart var beskyttet mod aftaleerhververe og kreditorer. Der forelå således en risiko for, at aftaleerherververe og kreditorer ikke skulle respektere det utinglyste reservefondslån.

Låntager deltog aktivt i berigtigelsen af lånet, idet låntager underskrev allongen.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet lagde vægt på, at låntager havde deltaget aktivt i berigtigelsen ved at underskrive allongen. Herefter var Finanstilsynet af den opfattelse, at denne fremgangsmåde måtte accepteres, da der ikke var støtte for et krav om tinglysning af allongen til pantebrevet, hverken i lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., eller anden lovgivning.

Tinglysningslovens § 1, stk. 1, indeholder mulighed for at opnå beskyttelse mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning. Tinglysningsloven indeholder derimod ikke en pligt for realkreditinstitutterne til at tinglyse.

Realkreditinstitutterne kan således ikke pålægges at tinglyse allonger i forbindelse med berigtigelse/nedbringelse af ulovligt ydet realkreditlån.

Senest opdateret 03-01-2013