Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori §§ 1-3 – Fritidshuse

24-07-2003

Finanstilsynets svar af 19. august 2002 vedr. afgrænsning af ejendomskategorierBekendtgørelse af 13. december 1999

Sagsfremstilling:

Et realkreditinstitut rettede henvendelse til Finanstilsynet angående kategorisering af et ejendomskompleks.

Det blev oplyst, at ejendomskomplekset bestod af et større antal lejligheder, en centerbygning samt en lystbådehavn og en del udenomsarealer. Området var beliggende i byzone, og området var i henhold til lokalplan udlagt til lystbådehavn, feriecenterbebyggelse, rekreative formål, parkeringsformål og stejlepladser.

Endvidere blev det oplyst, at Naturklagenævnet havde truffet en afgørelse vedr. området, hvori det fremgik, at den enkelte ejerlejlighed skulle anvendes som feriebolig, men at den lovligt kunne anvendes hele året, idet bebyggelsen var beliggende i byzone, og dermed ikke omfattet af tidsmæssige restriktioner. Det fremgik dog videre af afgørelsen, at det ikke var i strid med lokalplanen, at byggeriet opførtes som ferieejerlejligheder, men det ville være i strid med planens anvendelsesbestemmelser, hvis lejlighederne blev anvendt til almindelig helårsbeboelse og ikke til feriebolig.

Endelig fremgik det, at den pågældende kommune skulle have tilkendegivet, at beboere i ejerlejlighedskomplekset ikke kunne være sikre på, at deres bolig automatisk blev godtaget som folkeregisteradresse.

Afgørelse/begrundelse:

Det fremgår af ejendomskategoribekendtgørelsens § 1, stk. 3, at der ved bedømmelse af ejendomskategori skal være tale om lovlige muligheder for faktisk anvendelse, mens § 2, stk. 1, ligeledes omtaler, at helårsbeboelse skal være lovlig, før en bolig kan kategoriseres som ejerbolig.

Da lejlighederne i henhold til Naturklagenævnets afgørelse kun lovligt kan anvendes som ferieboliger, er den korrekte ejendomskategori for de nævnte ejerlejligheder 'fritidshuse', jf. ejendomskategoribekendtgørelsen § 3, stk. 1. En anden kategorisering ville kræve en ændring af lokalplanen for området.

Senest opdateret 03-01-2013