Bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 (om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer - § 9, stk. 1) ID333

24-07-2003

Fondsrådets skrivelse af 13. december 2001.

     


Sagsfremstilling:


En værdipapirhandler henvendte sig til Fondsrådet vedrørende fortolkningen af bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Værdipapirhandleren forespurgte konkret, hvilke oplysninger der skal fremgå af afregningsnotaen til kunden, jf. § 9, stk. 1, i to nærmere beskrevne situationer.

Afgørelse:


På denne baggrund udtalte Fondsrådet:

"[Værdipapirhandleren] (selskabet) har ved mail af 28. november 2001 rettet henvendelse til Fondsrådet i relation til fortolkningen af Rådets bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Fondsrådet skal i den anledning udtale følgende:

Selskabet anfører, at dette som hovedregel ikke opererer med en egenbeholdning af værdipapirer, men at selskabet altid handler i markedet på kundens vegne. Selskabet tilbyder således alene kommissions-/børshandel og ikke strakshandel eller gennemsnitskurshandel. Fondsrådet har på denne baggrund lagt til grund, at de pågældende værdipapirer ikke går ind over selskabets egne bøger.

Konkret forespørger selskabet, hvilke oplysninger der skal fremgå af handelsnotaen til kunden, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, herunder oplysning om handelstidspunkt/er og bud/udbud, i følgende situationer: Situation 1 Situationen er således, at der er sket en opsamling af ordrer køb af obligationer for 300 mio. kr. til 50 forskellige porteføljer. Selskabet køber herefter for 100 mio. obligationer kl. 10:00, 11:00 henholdsvis kl. 12:00 til kurs 110,00, 110,10 henholdsvis kurs 110,20.

Der skal på afregningsnotaen til den enkelte kunde som minimum gives de oplysninger, der er anført i § 9, stk. 1, nr. 1-7. Dette indebærer i den konkrete situation først og fremmest oplysning om, at der er tale om børshandel, jf. nr. 1.

Herudover skal følgende oplysningskrav med baggrund i den skitserede situation 1 fremhæves:

Idet det forudsættes, at alle depotejerne får tildelt obligationer fra samtlige tre delhandeler, skal afregningsnotaen til disse 50 kunder indeholde oplysning om
  • alle tre handelstidspunkter, dvs. såvel kl. 10:00, 11:00 som kl. 12:00, jf. nr. 3, samt
  • alle tre handelskurser, dvs. såvel 110,00, 110,10 som kurs 110,20, eller den gennemsnitlige handelskurs, jf. nr. 5.
Endvidere vil afregningsnotaen i henhold til nr. 4 skulle indeholde oplysning om bedste bud/udbud i det relevante handelssystem i relation til alle tre handelstidspunkter, såfremt der handles uden for dette handelssystem, og der som det er oplyst ikke er tale om en gennemsnitskurshandel.

For så vidt angår nr. 2, 6 og 7, vil kravet til indholdet af afregningsnotaen afhænge af den konkrete situation. Situation 2 Situationen er således, at en kunde afgiver ordre om køb af 3.000 stk. aktier over dagen bedst muligt med en limit på kurs 325. Der kan samles op over dagen. Selskabet køber herefter forskellige mængder aktier over dagen i alt 3.000 aktier i hvert enkelt tilfælde til en kurs under 325.

Der skal på afregningsnotaen til kunden som minimum gives de oplysninger, der er anført i § 9, stk. 1, nr. 1-7. Dette indebærer i den konkrete situation først og fremmest oplysning om, at der er tale om børshandel, jf. nr. 1.

Herudover skal følgende oplysningskrav med baggrund i den skitserede situation 2 fremhæves:

Afregningsnotaen skal indeholde oplysning om
  • samtlige handelstidspunkter over dagen, jf. nr. 3, samt
  • samtlige de handelskurser, der er handlet til over dagen, eller den gennemsnitlige handelskurs, jf. nr. 5.
Endvidere vil afregningsnotaen i henhold til nr. 4 skulle indeholde oplysning om bedste bud/udbud i det relevante handelssystem i relation til samtlige handelstidspunkter, såfremt der handles uden for dette handelssystem, og der som det er oplyst ikke er tale om en gennemsnitskurshandel.

For så vidt angår nr. 2, 6 og 7, vil kravet til indholdet af afregningsnotaen afhænge af den konkrete situation.".

Senest opdateret 06-06-2009