Lov om banker og sparekasser m.v. § 50 c og bekendtgørelse om puljepension - Vedr. partsbegreb og klageadgang

13-02-2003

Erhvervsankenævnets afgørelse af 13. februar 2003.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet oplyste på forespørgsel fra en privat pensionsopsparer, at udenlandske investeringsforeningsbeviser, der efter UCITS direktivet (85/611/EØF) er godkendt til markedsføring i andre lande, ikke kan placeres i danske pensionsdepoter efter bestemmelsen i bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigende opsparingsformer m.v. § 10, stk. 1, nr. 7, uden forinden at have fået markedsføringstilladelse i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse nr.1118 af 13. december 2000 om visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark.

Finanstilsynet gav i forbindelse med afgørelsen klagevejledning, jf. bank- og sparekasselovens § 52 b, til den private pensionsopsparer, der ankede afgørelsen til Erhvervsankenævnet.

På Erhvervsankenævnets forespørgsel om, hvorvidt, der var tale om klageadgang ifølge bank- og sparekasselovens § 50 c, oplyste Finanstilsynet bl.a.:

"Sammenholdt med forarbejderne til bestemmelsen, kan det således konkluderes, at partsbegrebet i bank- og sparekasselovens § 50 c er udtømmende.

Udgangspunktet er herefter, at alene pengeinstitutter anses som parter i forhold til Finanstilsynets afgørelser. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 er en udtømmende opregning herfra.

Med hensyn til klageadgang er det, efter det forvaltningsretlige udgangspunkt, kun parter, der ved administrativ rekurs kan påklage en forvaltningsmyndigheds afgørelser.

Det fremgår endvidere af bemærkningerne til bank- og sparekasselovens § 50 c, at "Partsstatus indebærer bl.a. adgang til, efter forvaltningslovens regler, at få fortrolige oplysninger i den del af en sag, som vedrører den pågældende, samt mulighed for at indbringe Finanstilsynets afgørelse herom for Erhvervsankenævnet".

På denne baggrund oplyste Finanstilsynet, at der i den konkrete sag var givet klagevejledning til den private pensionsopsparer på trods af, at afgørelsen ikke var omfattet af de forhold, der er nævnt i bank- og sparekasselovens § 50 c. Tilsynet erkendte samtidig, at det var en fejl, at der var givet klagevejledning.

Afgørelse/begrundelse:

Erhvervsankenævnet skrev således til klager:

"…det almindelige i forvaltningsretten gældende partsbegreb er lovbestemt indskrænket ved bank- og sparekasselovens § 50 c, til alene at omfatte de virksomheder og personer, der er nævnt i den pågældende bestemmelse. Dette betyder blandt andet, at andre end de nævnte ikke er berettigede til at klage til Erhvervsankenævnet.

Da De ikke er omfattet af bank- og sparekasselovens § 50 c, afvises Deres klage, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet…"

Dette indebærer således, at det kun er overfor pengeinstitutter, der kan træffes afgørelser efter bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigende opsparingsformer.

Senest opdateret 13-02-2003