Lov om finansiel virksomhed § 74, stk. 1, om klageberettiget Bank- og sparekasselovens § 50c og Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 77b, stk. 4

13-02-2003

Erhvervsankenævnets afgørelse af 13. februar 2003 vedr. klageberettiget i henhold til de finansielle love.

Sagsfremstilling:

Advokat klagede til Finanstilsynet over et pengeinstitut og en investeringsforening.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte klager, at tilsynet ikke kunne realitetsbehandle sagen med følgende begrundelser:

  1. Finanstilsynet behandler ikke privatpersoners klager over pengeinstittuter, og kan kun påtale forhold, der vedrører generel kritisabel adfærd.
  2. Finanstilsynet har ikke hjemmel til af behandle klager over investeringsforeninger.

Klager påklagede tilsynets afgørelse til Erhvervsankenævnet. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at tillægge klageren partsbeføjelser i henhold til hverken lov om finansiel virksomhed, lov om banker og sparekasser eller lov om investerings og specialforeninger, og tiltrådte derfor tilsynets afgørelse.

Senest opdateret 15-02-2003