Lov om finansiel virksomhed § 21, stk. 1 (særlige bonushensættelser)

12-12-2003

Finanstilsynets afgørelse af 12. december 2003 vedr. model for opbyggelse af særlige bonushensættelser.

Sagsfremstilling

En tværgående pensionskasse anmodede Finanstilsynet om at vurdere, om pensionskassen fremover kunne anvende medlemmernes samlede andel af det realiserede resultat til opbygning af særlige bonushensættelser. Medlemmerne ville ikke få yderligere bonustildeling. Pensionskassen opbygger løbende medlemskonti svarende til 5 % af indbetalingerne.
 

Afgørelse/Begrundelse

Efter Finanstilsynets opfattelse må lovens krav om et rimeligt teknisk grundlag, jf. lov om finansiel virksomhed § 21, stk. 1, indebære, at der skal være en passende sammenhæng mellem omfanget af opbygning af basiskapital af medlemmets indbetalinger og overskud på den ene side, og de kapitalkrav, som medlemmets pensionsordning indebærer for pensionskassen på den anden side.
 
Dette hensyn gør sig særligt gældende i ordninger, hvor medlemskabet er obligatorisk.
 
Finanstilsynet finder det ikke rimeligt, at pensionskassen udover medlemskonti på 5 % af indbetalingerne tillige opbygger særlige bonushensættelser. Lovgivningens krav til basiskapital udgør under 5 % af de pensionsmæssige hensættelser og må anses for at kunne dækkes af de opbyggede medlemskonti.
 
Finanstilsynet afgjorde derfor i det konkrete tilfælde, at det ikke var rimeligt at henlægge medlemmernes samlede andel af det realiserede resultat til særlige bonushensættelser.

Senest opdateret 12-12-2003