Lov om banker og sparekasser m.v. § 28 - Vedr. medregning af pantsatte aktiver i depot hos Nationalbanken ved opgørelse af likviditetsberedskabet

03-04-2003

Finanstilsynets afgørelse af 3. april 2003.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har spurgt om et pengeinstitut kan medregne værdipapirer i depot, der pantsat til Nationalbanken, ved opgørelsen af pengeinstituttets likviditetsberedskab i henhold til bank- og sparekasselovens § 28.

Værdipapirerne er indlagt i depot, hvor det samlede depot er pantsat til Nationalbanken til sikkerhed for sum-clearing og VP-clearing m.m. Pengeinstituttet kan på eget initiativ, men med Nationalbankens accept af om dækningskontrollen er opfyldt, føre værdipapirerne ud af depotet.

Afgørelse/Begrundelse:

Det følger af bank- og sparekasselovens § 28, at belånte værdipapirer ikke kan medregnes i likviditetsberedskabet.

Finanstilsynet fandt, at som udgangspunkt er det samlede depot depot pantsat til Nationalbanken, og værdipapirerne må derfor anses for at være belånte i henhold til § 28 i bank- og sparekasseloven.

Imidlertid er det samtidig Finanstilsynets opfattelse, at når det specifikt er aftalt, at pengeinstituttet uden panthavers accept kan udtage den overskydende del af værdipapirbeholdningen, end det dækningskontrollen fordrer, kan værdipapirbeholdningen medregnes i likviditetsberedskabet.


Pengeinstituttet kan derfor på baggrund af den specifikke aftale med Nationalbanken medregne et beløb, svarende til den del pengeinstituttet frit kan udtage af de pantsatte depot, i likviditetsberedskabet.

Senest opdateret 03-04-2003