Lov om banker og sparekasser m.v. § 23, stk. 1, og § 23 a, stk. 1 - Om indbyrdes forbundne kunder

15-02-2000

Finanstilsynets afgørelse af 15. februar 2000.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har forespurgt Finanstilsynet, hvorvidt engagement med koncern A og selskab B skal opgøres i henhold til bestemmelsen om indbyrdes forbundne kunder i bank- og sparekasselovens § 23, stk. 1, og § 23 a, stk. 1.

Koncern A ejer i dag 37,5 % af aktierne i selskab B. Koncern A har endvidere en call option på yderligere 12,5 % af aktierne. Det fremgår af årsregnskabet for koncernen A for 1998/99, at der ikke længere er begrundet tvivl om, at koncernen A på sigt vil udnytte denne call option.

Selskab B ledes bl.a. af en person, der ligeledes er direktør i et selskab i koncern A. Bestyrelsesformanden for selskab B er ligeledes administrerende direktør i koncern A.

Af regnskabet for selskab B fremgår endelig, at selskabet i væsentlig omfang finansieres af ejerkredsen gennem løbende forhøjelser den indskudte ansvarlige kapital.

Aktionæroverenskomsten for selskab B bestemmer, at beslutninger om investeringsprojekter kræver enstemmighed i bestyrelsen.

Beslutninger om ændringer af selskabets vedtægter, aktiekapital, køb, salg, leje m.v. kræver enstemmighed på selskabets generalforsamling, jf. aktionæroverenskomsten.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet har meddelt følgende:

På baggrund af ejerandelens størrelse, den fælles ledelse, den vetoret som koncern A besidder samt finansieringen af selskab B gennem den ansvarlige kapital, finder Finanstilsynet, at der er en sådan sammenhæng mellem koncern A og selskab B, at der er tale om en gruppe af indbyrdes forbundne kunder i henhold til bank- og sparekasselovens § 23, stk. 1, og § 23 a, stk. 1. Det samlede engagementet må således ikke overstige 25 % af bankens ansvarlige kapital.

Senest opdateret 15-02-2000