Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 og bekendtgørelse nr. 868 af 25. november 1997 om spekulationsforretninger § 7 - Om afhændelse af aktier

29-10-1998

Finanstilsynets afgørelse af 29. oktober 1998.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut anmodede Finanstilsynet om at oplyse, hvorvidt en person omfattet af forbuddet mod spekulation i bank- og sparekasselovens § 19 skulle afhænde sin beholdning af aktier i et selskab, som var omfattet af spekulationsbekendtgørelsens § 7.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at da selskabet var omfattet af spekulationsbekendtgørelsens § 7, og der ikke i loven var mulighed for at meddele dispensation fra forbuddet i bank- og sparekasselovens § 19, stk. 1, skulle aktierne afhændes.

Finanstilsynet oplyste i den forbindelse, at reglen om forbud mod spekulation ikke er ny, men blot præciseret i spekulationsbekendtgørelsen, hvorfor aktieposten ikke kunne være erhvervet lovligt.

Bekendtgørelsen indeholder ikke overgangsbestemmelser. En undtagelse er bekendtgørelsens § 2 vedrørende valutalån, hvor en overgangsbestemmelse er indfortolket, da retsstillingen på dette område ikke tidligere har været ud- tømmende normeret.

Senest opdateret 29-10-1998