Lov om værdipapirhandel m.v. § 8, jf. § 7, stk. 1, nr. 2

18-11-1998

Finanstilsynets skrivelse af 18. november 1998.


Et selskab søgte tilladelse til at drive virksomhed som autoriseret markedsplads.

Med ansøgningen indsendte selskabet bl.a. driftsplan, budgetter, forretningsgange samt kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger. Endvidere fulgte vedtægter, organisationsdiagram(-mer), generalforsamlingsreferat(-er), forretningsorden for bestyrelsen, instruks til direktionen, straffeattester, nærmere oplysninger bl.a. i skemaform om aktionærer, bestyrelse og direktion m.v., årsregnskaber samt levnedsbeskrivelser og funktionsbeskrivelser for de ansatte.

Ligeledes indsendte selskabet diverse retningslinjer, jf. værdipapirhandelslovens §§ 12, 12 a, 13, 36 m.fl., bl.a. medlems- og udstederaftaler, koncernens edb-sikkerhedspolitik, aktionæroverenskomst for moderselskabet, almindelige forretningsbetingelser samt notat vedrørende registrerings- og omsætningspligt.

Videre har markedspladsen fastsat regler i medfør af værdipapirhandelslovens §§ 41, stk. 3 og 42, stk. 5, der er anmeldt til Fondsrådet, jf. i øvrigt beretning fra Fondsrådet 1998. Endvidere er særskilt fastlagt Regler for handel samt Etiske regler.

Endvidere indsendte markedspladsen i medfør af § 8, stk. 2, nr. 2 og 3, bevis for kapitalens tilstedeværelse, erklæringer fra bestyrelse og revisor om forretningsgange samt erklæring fra revisor vedrørende kapitalens tilstedeværelse. Tillige er, jf. § 12 c, afgivet erklæring fra selskabets direktør om, at denne ikke beklæder øvrige ledelseshverv i andre selskaber eller besidder kapitalandele af bestemmende art i andre selskaber m.v.

Ifølge vedtægterne for markedspladsen er selskabets formål at drive virksomhed som autoriseret markedsplads og dermed forbunden virksomhed i henhold til Lov nr. 1072 af 20. december 1995 med senere ændringer og selskabets tilladelse fra Finanstilsynet.

Tilsynet meddelte selskabet, at selskabets egenkapital til stadighed som minimum skal svare til selskabets registrerede aktiekapital på kr. 8 mio.

Tilsynet anførte videre, at selskabet skal indsende regnskabsmæssige oplysninger pr. ultimo hvert kvartal. Oplysningerne, der så vidt muligt bedes opstillet, så de umiddelbart vil kunne sammenholdes med den indsendte driftsplan med tilhørende budgetter, skal indsendes til Tilsynet senest en måned efter kvartalets udløb og skal omfatte de i regnskabsåret forløbne kvartaler. Såfremt der er tale om væsentlige afvigelser fra driftsplanens tal, skal de regnskabsmæssige oplysninger være ledsaget af kommentarer hertil.

Tilsynet henledte endvidere opmærksomheden på selskabets pligter som autoriseret markedsplads, jf. værdipapirhandelslovens § 41, stk. 2, samt på reglerne i værdipapirhandelslovens §§ 12 - 12 h.

På baggrund af ovenstående oplysninger samt drøftelser med selskabet meddelte Finanstilsynet i henhold til værdipapirhandelslovens § 8, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, tilladelse til, at det pågældende selskab kan drive virksomhed som autoriseret markedsplads. Tilladelsen var betinget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering af selskabet i henhold til § 8, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v.
 

Senest opdateret 18-11-1998