Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 og bekendtgørelse nr. 868 af 25. november 1997 om spekulationsforretninger § 6 - Vedrørende bekendtgørelse om spekulations forretninger

20-03-1998

Finanstilsynets afgørelse af 20. marts 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 19

Sagsfremstilling:

Tilsynet har modtaget følgende 6 spørgsmål vedr. bekendtgørelse om spekulationsforretninger.

1. § 19, stk. 2, 1. punktum kræver, at bestyrelsen skal udarbejde retningslinier for, hvilke andre medarbejdere, der skal omfattes af spekulationsbegrebet. Indebærer dette ikke, at bestyrelsen alene skal af gøre hvem, der skal omfattes, og at disse i fuldt omfang skal sidestilles med § 19, stk. 1-personer, mht. spekulationsregler?

2. Hvis det er tilladt at afstikke afvigende regler for spekulation for § 19, stk. 2-personer, med hvilken hjemmel kan det da ske? Jf. hertil, at det hidtidige generelle forbud mod spekulation i § 19, stk. 4, ikke længere er gældende.

3. Vil det være tilladt, at opstille strengere regler for spekulation end de, der fremgår af bekendtgørelsen?

4. Menes med "et bestemt værdipapir" § 6 i bekendtgørelsen, værdipapirer med samme fondskode, hvor der er tale om noterede værdipapirer?

5. Vil besiddelse af A- og B-aktier eller besiddelse af værdipapirer i samme virksomhed, men noteret på forskellige børser, derfor betyde, at der er tale om forskellige værdipapirer?

6. Kan der gives eksempler på "specialforeninger" som er nævnt i § 6, stk. 3, 3. pkt.?

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte følgende:

Ad spørgsmål 1:

 I henhold til bank- og sparekasselovens § 19, stk. 2, 1. pkt., fastsætter pengeinstituttets bestyrelse alene regler for, hvilke medarbejdere der skal være omfattet af bekendtgørelsen.

Ad spørgsmål 2 og 3:

Bestyrelsen kan fastsætte strengere regler end dem, der gælder for den personkreds, der henvises til i bank- og sparekasselovens § 19, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., og således også for ansatte, der ikke er omfattet af den i loven angivne personkreds.

Strengere krav kan f.eks. stilles i forbindelse med en ansættelseskontrakt eller ved lignende aftale.

Der er endvidere i medfør af lov om værdipapirhandel m.v. § 5, stk. 1, nr. 3, mulighed for i et vist omfang at fastsætte regler om ansattes værdipapirtransaktioner.

Ad spørgsmål 4: Værdipapirer med samme fondskode er "et bestemt værdipapir", jf. bekendtgørelsens § 6.

Ad spørgsmål 5: A- og B-aktier opfattes som forskellige værdipapirer. Derimod skal besiddelse af et værdipapir, som er noteret på flere børser, opfattes som ét værdipapir.

Ad spørgsmål 6: For eksempler på specialforeninger henvises til lov om investeringsforeninger og specialforeninger kapitel 10.

Senest opdateret 20-03-1998