Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 c og § 19 g - Vedrørende ledelsesreglerne

11-05-1998

Finanstilsynets afgørelse af 11. maj 1998.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt, om det er i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens ledelsesregler, at en direktør i en udenlandsk filial samtidig er direktør i et pengeinstitut, som det udenlandske institut har overtaget.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at det fremgår af lov om banker og sparekasser § 19 c, stk. 1, at "Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede, .... må ikke .... som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end pengeinstituttet, jf. dog §§ 19 d-19 h".

Der er ikke længere i henhold til loven mulighed for tilsynets dispensation fra lovens regler.

Da filialdirektøren ved udnævnelsen til direktør i det overtagne institut vil blive omfattet af personkredsen i bank- og sparekasselovens § 19 c, vil han således være omfattet af forbuddet mod at deltage i driften af anden er hvervs virksomhed.

Bestyrelsen kan i en række situationer i medfør af bank- og sparekasselovens §§ 19 d-f tillade, at en direktør sidder i bestyrelsen i andre finansielle virksomheder.

I henhold til bank- og sparekasselovens § 19 g kan bestyrelsen "tillade, at en direktør i et pengeinstitut kan være direktør i et moderselskab, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsagelig består i at besidde kapitalandele i pengeinstituttet".

Da det udenlandske institut antages at have til formål i eget regi at drive pengeinstitutvirksomhed, er der ikke tale om, at instituttet udelukkende eller hovedsagelig besidder kapitalandele i det overtagne institut.

Det vil således være i strid med bank- og sparekasselovens § 19 c, jf. § 19 g, at udnævne filialdirektøren til direktør i det overtagne institut.

Det kan oplyses, at sigtet med undtagelsen i bank- og sparekasselovens § 19 g er moderselskaber, der er konstrueret som holdingselskaber.

Senest opdateret 11-05-1998