Bekendtgørelse om realkreditinstitutters store engagementer(* 1) § 4 - Om garanti for sagsgarantier

20-05-1998

Finanstilsynets fortolkning af 20. maj 1998 Bekendtgørelse nr. 1268 af 15. december 1996

Et realkreditinstitut har forespurgt Finanstilsynet om engagementregler i forbindelse med en af instituttet skitseret regarantimodel.

Regarantimodellen er som følgende:
Et udenlandsk kreditinstitut afgiver over for realkreditinstituttet en garanti for alle de tinglysningsgarantier, som banken afgiver over for realkreditinstituttet. Såfremt realkreditinstituttet gør en tinglysningsgaranti gældende over for banken, og banken ikke honorerer sine garantiforpligtelser, kan realkreditinstituttet umiddelbart herefter gøre tinglysningsgarantien gældende over for det udenlandske kreditinstitut.

Finanstilsynet meddelte, at realkreditinstituttet ved anvendelse af regarantimodellen kan opgøre den garanterede sagsgarantiportefølje som et engagement med det garanterende kreditinstitut i stedet for som et engagement med banken; jf. bekendtgørelse om realkreditinstitutters store engagementer § 4. Årsagen hertil er, at Finanstilsynet lægger til grund, at kreditrisikoen på den garanterede sagsgarantiportefølje er overført til det garanterende kreditinstitut.

En sådan opgørelse af den garanterede sagsgarantiportefølje for tinglysningsgarantier sker på følgende betingelser:

Kreditinstituttets garanti over for realkreditinstituttet forpligter det til at honorere garantien straks, hvis banken misligholder sine forpligtelser vedrørende en eller flere af de af kreditinstituttet garanterede sagsgarantier.

Garantien skal stilles af et kreditinstitut i zone A.

Det skal altid være muligt at identificere, hvilke sagsgarantier der er omfattet af den af kreditinstituttet stillede garanti.

Kreditinstituttet skal kun kunne opsige aftalen med et varsel, der giver realkreditinstituttet tilstrækkelig tid til at bringe bankens engagement ned under engagementgrænsen.

Senest opdateret 20-05-1998