Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2012

02-01-2012

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2012

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

Alm. Brand Liv og Pension 22.02.2012 Flytning af policer imellem kontributionsgrupper pdf
  01.03.2012 Realiseret risikoforrentning for 2011 pdf
  30.03.2012 Beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  27.04.2012 Flytning af policer imellem kontributionsgrupper pdf
  30.08.2012 Bonussatser gældende fra 1. september 2012 pdf
  30.09.2012 Beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  30.10.2012 Ny livrentegrundform pr. 1. november 2012 pdf
  01.12.2012 Bonussatser gældende fra 1. januar 2013 pdf
  01.12.2012 Risikoforrentning for 2013 pdf
  01.12.2012 Satser gældende fra 1. januar 2013 i regulativ for beregning af tilbagekøbsværdi og præmiefri forsikring samt Jobskifteaftalen pdf
  11.12.2012 Revideret teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf
  11.12.2012 Bonussatser for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  11.12.2012 Ændrede omkostningssatser i bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  12.12.2012 Beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
AP Pension livsforsikringsaktieselskab 07.02.2012 Markedsværdigrundlag til brug for opgørelse af livsforsikringshensættelser ultimo 2011 pdf
  24.07.2012 Realiseret risikoforrentning 2011 pdf
  03.09.2012 AP Netlink - ramme- og supplerings-aftale til FSP bestanden pdf
  24.09.2012 Forrentning af Egenkapital og særlige bonushensættelser pdf
  24.09.2012 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  24.09.2012 AP Pensions overtagelse af bestanden i FSP Pension som følge af fusion   pdf
  28.12.2012 Udskydelse af reguleringstidspunktet for aktuelle i forsikringsklasse III (Unit Link) pdf
  28.12.2012 Ændringer i hensættelsesprincipper pdf
  28.12.2012 Risikoforrentning for året 2013 pdf
  28.12.2012 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2012 pdf
  28.12.2012 Ændring af grundlag i forsikringsklasse III (Unit Link) pdf
  28.12.2012 Depotrenter for 2013 pdf
  28.12.2012 Satser, gebyrer og maksimale grænser i bonusregulativet af 1994 for året 2013 pdf
  28.12.2012 Vederlag AP Netlink pdf
  28.12.2012 Vederlag for den eksternt administrerede bestand pdf
  28.12.2012 Gruppeliv 2013 pdf
Danica Pension 07.02.2012 Omkostninger i forbindelse med § 41 overførsler og ekstra indbetalinger pdf
  09.02.2012 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2011 pdf
  26.03.2012 Nyt regulativ for krigsrisiko pdf
  30.03.2012 Omkostninger i forbindelse med Fortsæt Opsparing og overløbspension i Danica Pension på Danica Balance vedrørende private ordninger solgt gennem Danske Banks filialer pdf
  11.07.2012 Diskonteringsrente til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  30.08.2012 Principper for individuel genforsikring pdf
  01.10.2012 Nyt udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser pdf
  19.10.2012 Kompensationsbeløb ved fravalg af garanti i Danica Traditionel pdf
  15.11.2012 Katastrofedækning pdf
  03.12.2012 Hensættelsesgrundlag for forsikringsbestand fra Danica Life pdf
  14.12.2012 Kompensationsbeløb ved fravalg af garanti i Danica Traditionel pdf
  19.12.2012 Omkostningssatser pdf
  19.12.2012 Risikosatser ved død pdf
  19.12.2012 Bonussatser for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  19.12.2012 Revideret teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  19.12.2012 Ændrede omkostningssatser i bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  30.12.2012 Opgørelse af realiseret resultat og overskudspolitik for 2013 pdf
  30.12.2012 Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
Forsikrings-aktieselskabet ALKA LIV II 21.12.2012 Bonusrente for 2012 pdf
Forsikringsselskabet SEB Link A/S 30.03.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Forsikringsselskabet SEB Link A/S pdf
  29.06.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Forsikringsselskabet SEB Link A/S pdf
  31.08.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Forsikringsselskabet SEB Link A/S pdf
  21.12.2012 Hensættelsesgrundlag for Forsikringsselskabet SEB Link A/S pdf
  21.12.2012 Principper for genforsikring for Forsikringsselskabet SEB Link A/S pdf
  21.12.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Forsikringsselskabet SEB Link A/S pdf
FunktionærPension 02.04.2012 Realiseret risikoforretning 2011 pdf
  27.09.2012 Ændring af depotrentesats pdf
  20.12.2012 Forrentning af egenkapital og særlige bonushensættelser 2013 pdf
  20.12.2012 Ændring af bonussatser for omkostninger og pensionisttillæg pdf
  28.12.2012 Dødelighed til markedsværdiopgørelser pdf
Industriens Pensionsforsikring A/S 27.03.2012 Den realiserede risikoforrentning for 2011 pdf
  31.05.2012 Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III - ordninger på markedsrentevilkår pdf
  31.05.2012 Overskudsdisponering gældende fra 1. juni 2012 pdf
  31.08.2012 Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III - ordninger på markedsrentevilkår pdf
  07.12.2012 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2013 pdf
  07.12.2012 Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III - ordninger på markedsrentevilkår pdf
  07.12.2012 Overskudsdisponering gældende 1. januar 2013 pdf
  07.12.2012 Satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  12.12.2012 2. ordens satser fra og med 1. januar 2013 pdf
Livsforsikringsselskabet A/S 23.03.2012 Regler for forrentning af egenkapital pdf
Lærernes Pension 28.03.2012 Realiseret risikoforrentning for 2011 pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre og opgørelse af IBNS pdf
  20.12.2012 2. ordens satser gældende fra 1. januar 2013 pdf
  20.12.2012 Regler for beregning for beregning og fordeling af realiseret resultat for Lærernes Pension pdf
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 02.01.2012 Teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  11.01.2012 Ændret sats for administrationsomkostninger ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S) pdf
  08.02.2012 Midlertidigt bortfald af gebyr ved overførsel af visse pensionsordninger pdf
  08.02.2012 Realiseret risikoforretning for 2011 pdf
  23.03.2012 Ændret rente for investeringsfonden "Nordea Link, kontant" pdf
  01.05.2012 Ændret rente for investeringsfonden "Nordea Link, kontant"         pdf
  16.05.2012 Udvidelse af mulighederne for omkostningsfrit at samle et kundeforhold til i visse situationer også at omfatte overførsler fra pengeinstitutter pdf
  12.06.2012 Gebyr for omvalg af investeringsprofil for Vækstpension i tilknytning til beregningsgrundlagene for unit-linked forsikringer (NL2011 og NL2002) pdf
  20.06.2012 Mulighed for reduktion af de indirekte omkostninger i fondene, som anvendes til Vækstpension pdf
  09.08.2012 Regler for fastsættelse af størrelsen af særlig opgørelsesbonus i forbindelse med løbende omtegningskampagne for pensionsordninger placeret i kontributionsrentegrupperne G3 og G4 pdf
  07.09.2012 Regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat samt det forventede resultat af risikoforrentningen for 2012 pdf
  31.10.2012 Regler for fastsættelse af størrelsen af særlig opgørelsesbonus i forbindelse med løbende omtegningskampagne for pensionsordninger placeret i kontributionsrentegrupper pdf
  21.11.2012 Princip for beregning af solidariske risikopræmier på markedsrenteforsikringer pdf
  21.11.2012 Gebyr for afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner i 2013 pdf
  27.11.2012 Ny invaliditetsgrundform i beregningsgrundlagene NL2002 og NL2011 pdf
  27.11.2012 Ændret princip for fradrag af omkostninger i visse investeringsfonde for selskabets markedsrenteprodukter pdf
  07.12.2012 Satser for 2013 i tilknytning til beregningsgrundlagene for unit-linked forsikringer (NL2011, NL2002, T187, TIU98 og TG87) pdf
  07.12.2012 Bonussatser for 2013 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I pdf
  12.12.2012 Bonussatser for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  12.12.2012 Revideret teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  12.12.2012 Ændrede omkostningssatser i bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  14.12.2012 Ændret dødelighed og pristillæg for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI pdf
  14.12.2012 Ændret dødelighed, pristillæg og omkostningstillæg for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III pdf
  19.12.2012 Regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat samt det forventede resultat af risikoforrentningen for 2013 pdf
  19.12.2012 Bonusrenter mv. gældende fra 1. januar 2013 pdf
Nykredit Livsforsikring A/S 20.12.2012 Ændring af satser i tilknytning til beregningsgrundlagene for forsikringsklasse III pdf
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 01.03.2012 Realiseret risikoforretning for 2011 pdf
  31.05.2012 PensionDanmarks overskudspolitik pdf
  31.05.2012 PensionDanmark Sundhedsordning pdf
  30.08.2012 Prognose for medlemmer tæt på pensionering pdf
  30.08.2012 Prognoserenter for medlemmer tæt på pensionering pdf
  20.12.2012 Gruppelivs grundlag pdf
  20.12.2012 Bonussatser for 2012 ordninger tegnet P66 4,25% pdf
  20.12.2012 Teknisk grundlag for forsikringsklasse III - redaktionelle ændringer pdf
  20.12.2012 Bonussatser for 2012, forsikringsklasse I pdf
  20.12.2012 Gruppelivs bonussatser for 2013 pdf
  20.12.2012 Satser vedrørende forsikringsklasse III pdf
  21.12.2012 Dødeligheder til opgørelse af markedsværdi af livsforsikringshensættelser pdf
PFA Pension 01.03.2012 Ændret formel for beregning af kursværn og overførselstillæg ved interne overførsler til PFA Plus  pdf
  30.03.2012 PFA Plus - Omkostninger Letpension pdf
  20.04.2012 Opgradering af PFA Unit Link bestand til PFA Plus pdf
  29.06.2012 Justering af markedsværdigrundlag pdf
  29.06.2012 Ændring i depotrentesatser pdf
  20.12.2012 Ændrede beregningsgrundlag, solidarisk invalidesum ved fratrædelse, model for erfaringsbaseret priskorrektion mv. pdf
  20.12.2012 PFA Plus - Udbetalingsprincipper, karensperiode vedr. overførselstillæg mv. pdf
  20.12.2012 Opgradering af PFA Frit-valg, PFA Link og PFA Flexvalg i produktet PFA Invest til PFA Plus pdf
  20.12.2012 Justering af markedsværdigrundlag pdf
PFA Soraarneq 29.06.2012 Depotrente for PFA Soraarneq pdf
  29.06.2012 Justering af markedsværdigrundlag pdf
  19.12.2012 Justering af markedsværdigrundlag pdf
Sampension KP Livsforsikring A/S 16.03.2012 Realiseret risikoforrentning 2011 pdf
  27.03.2012 Risikobonussats for tjenestemandspolicer pr. 01.04.2012 pdf
  10.04.2012 Ophør af overførsel til G08 4,5 %-grundlaget pdf
  11.05.2012 Nyt helbredsskema for ordninger med mulighed for tilvalg af dækning for visse kritiske sygdomme pdf
  11.09.2012 Overførselsregler ved leverandørskift pdf
  28.09.2012 Omkostninger på supplerende opsparingsprodukt pdf
  10.12.2012 Regler for egenkapitalforrentning pdf
  11.12.2012 Omregning af T98_UG_2,5095% grundlaget og oprettelse af nyt tegningsgrundlag pr. 1. januar 2013 pdf
  11.12.2012 Nyt bonusregulativ for tjenestemænd pdf
  12.12.2012 Opdatering af markedsværdigrundlag pdf
  12.12.2012 Satser pr. 1. januar 2013 pdf
  13.12.2012 Revideret teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  13.12.2012 Bonussatser for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  13.12.2012 Ændrede omkostningssatser i bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
SEB Pensionsforsikring A/S 02.01.2012 Teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  09.02.2012 Realiseret risikoforrentning for 2011 pdf
  01.03.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  30.03.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  30.03.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  30.03.2012 Teknisk grundlag m.v. - Satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  29.06.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  29.06.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  31.08.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  31.08.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  26.10.2012 Teknisk grundlag mv.  for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  26.10.2012 Teknisk grundlag mv. for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  29.10.2012 Teknisk grundlag m.v. for Traditionel bestand pdf
  29.10.2012 Teknisk grundlag m.v. for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  30.11.2012 Præcisering til teknisk grundlag, samt af sats for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  21.12.2012 Teknisk grundlag mv., samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  21.12.2012 Bonussatser for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  21.12.2012 Revideret teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  21.12.2012 Hensættelsesgrundlag for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  21.12.2012 Regler for flytning mellem rentegrupper for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  21.12.2012 Egenkapitalens risikoforrentning for 2013 pdf
  21.12.2012 Teknisk grundlag m.v. - Satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  21.12.2012 Teknisk grundlag m.v. - Hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for U74 livrenter, samt 16% grundlags livrenter i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  21.12.2012 Principper for genforsikring for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  21.12.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf
  21.12.2012 Teknisk grundlag m.v. for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  21.12.2012 Teknisk grundlag m.v., samt satser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  21.12.2012 Ændrede omkostningssatser i bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv   pdf
SHB Liv Forsikringsaktieselskab 01.02.2012 Styktillæg og gebyrer samt omkostningssatser for forsikringer tegnet i Finland pdf
  01.02.2012 Styktillæg og gebyrer samt omkostningssatser for forsikringer tegnet i Danmark pdf
  01.02.2012 Styktillæg og gebyrer, omkostningssatser samt administrationsafgift for forsikringer tegnet i filialen i Norge pdf
Skandia Link Livsforsikring A/S 31.05.2012 Børnedækning ved visse kritiske sygdomme pdf
  31.08.2012 Nye omkostningssatser fra 1. september 2012 pdf
  21.12.2012 Bonussatser for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  21.12.2012 Revideret teknisk grundlag for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  21.12.2012 Ændrede omkostningssatser i bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  21.12.2012 Opdaterede levetider på markedsværdi grundlag pdf
  21.12.2012 Satser pr. 1.1.2013 pdf
  21.12.2012 Regulering af aktuelle pensioner pdf
Skandia Livsforsikring A/S 18.04.2012 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for 2011 pdf
  31.08.2012 Nye omkostningssatser fra 1. september 2012 pdf
  21.12.2012 Satser fra 1.1.2013 pdf
  21.12.2012 Opdaterede levetider på markedsværdi grundlag pdf
  21.12.2012 Forventet risikoforrentning for året 2013 pdf
Skandia Livsforsikring A A/S 18.04.2012 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for 2011 pdf
  21.12.2012 Opdaterede levetider på markedsværdi grundlag pdf
  21.12.2012 Satser fra 1.1.2013 pdf
  21.12.2012 Forventet risikoforrentning for året 2013 pdf
Topdanmark Link Livsforsikring A/S 27.12.2012 Ændring til teknisk grundlag - Nye grundformer pdf
  27.12.2012 Nye omkostningssatser. Nyt satsbilag pdf
Topdanmark Livsforsikring A/S 09.01.2012 Bonussatser for 2012 pdf
  09.01.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2012  pdf
  10.01.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 10. januar 2012  pdf
  16.02.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 9. februar 2012 pdf
  02.04.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 5. marts 2012 pdf
  02.04.2012 Realiseret risikoforrentning for 2011 pdf
  17.04.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 12. april 2012 pdf
  12.06.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 11. juni 2012 pdf
  20.07.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 10. juli 2012 pdf
  20.07.2012 Bonussatser pr. 1. juli 2012 pdf
  23.08.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 9. august 2012 pdf
  11.09.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 11. september 2012 pdf
  29.10.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 9. oktober 2012 pdf
  04.12.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 13. november 2012 pdf
  10.12.2012 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  14.12.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 10. december 2012 pdf
  20.12.2012 Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  20.12.2012 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  20.12.2012 Bonussatser pr. 1. januar 2013 pdf
  20.12.2012 Ændring til teknisk grundlag - Nye grundformer pdf
  20.12.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2013 pdf
Topdanmark Livsforsikring II A/S 20.12.2012 Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
Topdanmark Livsforsikring V A/S 03.01.2012 Bonussatser for 2012 pdf
  09.01.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning i 2012 pdf
  02.04.2012 Realiseret risikoforrentning for 2011 pdf
  20.07.2012 Bonussatser pr. 1. juli 2012 pdf
  20.12.2012 Bonussatser pr. 1. januar 2013 pdf
  20.12.2012 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  20.12.2012 Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  20.12.2012 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning i 2013 pdf
  20.12.2012 Ændring til teknisk grundlag - Nye grundformer pdf

 

 

Senest opdateret 24-01-2013