Realkreditinstitutternes regnskab 1. halvår 2012

04-12-2012

Halvårsartikel 2012 for realkreditinstitutter

Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskab

  • Institutterne fik et samlet overskud før skat på 5,1 mia. kr. i 1. halvår 2012 – svarende til næsten en fordobling i forhold til 1. halvår året før. 
  • Resultatforbedringen kan blandt andet henføres til en forbedring af basisindtjeningen. Nettorente-indtægter er således steget med 1,4 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2011. Samtidig er udgifter til per-sonale og administration faldet med 0,2 mia. kr. i forhold til samme periode året før.
  • Kursreguleringer er ved udgangen af 1. halvår 2012 opgjort til 331 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,3 mia. kr. i forhold til udgangen af 1. halvår 2011.
  • Nedskrivninger på udlån er opgjort til 1,9 mia. kr., hvilket er ca. 632 mio. kr. større end året før. Nedskrivningerne er dog fortsat på et forholdsvis lavt niveau.
  • Det samlede udlån er ved udgangen af 1. halvår 2012 opgjort til 2.545 mia. kr., hvilket er en stigning på 130 mia. kr (5,4 pct.) i forhold til året før.
  • Kernekapital- og solvensprocent er faldet for sektoren som helhed i forhold til 1. halvår året før, hvilket skyldes stigningen i udlån og dermed en stigning i risikovægtede aktiver.

Se artiklen her (pdf)

Senest opdateret 04-12-2012