Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2011

14-09-2011

Halvårsartikel 2011 for pengeinstitutter

Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber:

  • Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 6,5 mia. kr. i 1. halvår 2011 - mod et overskud på 2,3 mia. kr. i 1. halvår året før, jf. tabel 1.
  • Nettorenteindtægterne er faldet, hvilket blandt andet skyldes en mindre udlånsvolumen.
  • Nedskrivninger på udlån er faldet fra 18 mia. kr. i 1. halvår 2010 til 8,7 mia. kr. i 1. halvår 2011, svarende til 0,35 pct. af udlån og garantier. Bag denne sektorudvikling er der imidlertid en betydelig spredning, og der er institutter med fortsat store nedskrivninger og sårbare udlån.
  • Pengeinstitutternes udlån er faldet 158 mia. kr. (8 pct.) på ét år. Især erhvervsudlånet er faldet. I gruppe 1 kan udviklingen især henføres til et fald i repo-udlån.1
  • Indlånet er steget med 56 mia. kr. på ét år. Derved er indlånsunderskuddet ved udgangen af 1. halvår 2011 faldet til 236 mia. kr. mod 450 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Også her er der en betydelig spredning blandt institutterne.
  • Kernekapital- og solvensprocenterne er steget for sektoren som helhed i forhold til 1. halvår 2010. Både kapitaltilførsel og fald i udlånet kan forklare de stigende kapitalprocenter. Kapitaltilførslen er i hovedsagen sket i gruppe 1.

Se artiklen her (pdf)

 

Note 1:

Faldet i gruppe 1 skyldes i hovedsagen repo-udlån, der ikke længere føres på danske bøger. Repo’er (og reverse repo) føres regnskabsmæssigt som henholdsvis indlån og udlån, såfremt forretningerne ikke er indgået med andre kreditinstitutter. Såfremt forretningerne indgås med sidstnævnte føres repo (og reverse repo) som henholdsvis gæld til kreditinstitutter og tilgodehavende hos kreditinstitutter.

Senest opdateret 19-09-2011