Vejledning om kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Finanstilsynet har udstedt den endelige vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder. Vejledningen skal sikre, at penge- og realkreditinstitutters kreditbeslutninger om belåning af privatkunders ejerboliger og andelsboliger i områder med større prisstigninger baseres på robustheden af kunders økonomiske forhold. Herunder skal der tages højde for, at renten kan stige, og boligen kan falde i værdi.

Baggrunden for vejledningen er de stigende boligpriser i København og Aarhus, der i kombination med det lave renteniveau gav anledning til, at Det Systemiske Risikoråd i 2015 opfordrede penge- og realkreditinstitutter til at være tilpas forsigtige i kreditvurderingen. I forlængelse heraf spurgte Finanstilsynet 16 institutter om, hvordan de ved finansiering af boligkøb i de to byer havde taget højde for, at boligerne kan falde i værdi eller at omsætteligheden kan falde. Vejledningen er baseret på en vurdering af god praksis i disse institutter.

Vejledningen har været i offentlig høring i perioden 3. – 25. november 2015. Finanstilsynet har i den endelige vejledning taget højde for en række af de bemærkninger, der er modtaget ved høringen.

På baggrund af høringssvarene præciserer Finanstilsynet derudover følgende:

  • Alle kunder, der ønsker at købe bolig eller tillægsbelåne bolig i vækstområder, er omfattet af vejledningen. Således skal fx rentestress, jf. vejledningens punkt 1, indgå i beregningen af rådighedsbeløbet for alle kunder, der ønsker at belåne en ejerbolig i vækstområder. Kunder med en almindelig sund økonomi vil ikke blive berørt af vejledningen, idet disse kunder i forvejen har en tilstrækkelig robusthed i økonomien (fx positiv formue og tilstrækkeligt rådighedsbeløb efter rentestress). Vejledningen får derfor alene effekt for økonomisk følsomme kunder, der fx har en negativ formue eller en høj gældsfaktor.
  • Manglende overholdelse af vejledningens punkter ved bevilling af lån til kunder fører i sig selv ikke til, at kunden skal registreres med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) efter regnskabsreglerne eller markeres som svag.
  • Vejledningens punkter angiver de principper, som institutterne som hovedregel bør anvende i forbindelse med bevilling af udlån til privatkunders køb eller tillægsbelåning af ejerboliger og andelsboliger i vækstområder. Institutterne skal dog ikke nødvendigvis følge punkterne i vejledningen for samtlige kunder, der er omfattet af vejledningen, men kan vælge andre former for tiltag for at begrænse risikoen for instituttet og dets kunder. Institutterne forventes imidlertid i forbindelse med kreditvurderingen at tage højde for den særlige risiko, der vurderes at være ved udlån i vækstområderne, for herigennem at sikre iagttagelse af forsigtighedsprincippet, der følger af ledelsesbekendtgørelsen. Når der under de enkelte punkter nedenfor er anført ”som hovedregel” eller ”bør”, indebærer det, at institutterne skal vælge andre former for tiltag for at begrænse risikoen for instituttet og dets kunder, hvis vejledningens punkter ikke følges. Disse andre former for tiltag skal begrænse risikoen i lige så høj grad som vejledningens punkter.
  • Finanstilsynet vil ved undersøgelser mv. tage højde for, at der kan være en vis implementeringsperiode som følge af, at vejledningens punkter kan kræve en tilpasning af systemer, forretningsgange mv.

For nuværende omfatter vækstområder alene områderne ”landsdel København by” og ”landsdel København omegn”, som defineret af Danmarks Statistik, samt Aarhus kommune. De omfattede kommuner er dermed København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk og Aarhus.

Læs hele vejledningen her