Temaundersøgelse om bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde

26-09-2023

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om bestyrelsers overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde. Alle syv undersøgte bestyrelser har mangler i sin styring. Seks ud af syv bestyrelser har ikke foretaget en tilstrækkelig evaluering af afkast eller omkostninger. Investorerne risikerer, at afkastet er utilstrækkeligt, og omkostninger er for høje.

Med udgangen af juni 2023 var der placeret mere end 1.200 mia. kr. i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde, der primært henvender sig til almindelige private investorer, også kaldet detailinvestorer. 

Det er bestyrelserne i investeringsforeningerne og værdipapirfondene, der har ansvaret for at sikre, at investorernes interesser varetages betryggende. En af bestyrelsens væsentligste opgaver er derfor at sikre, at den modtager tilstrækkelig rapportering om afkast og omkostninger for dermed at kunne foretage en evaluering og håndtere et utilstrækkeligt afkast eller høje omkostninger.

”Det er afgørende, at investorerne har tillid til de finansielle markeder. Derfor skal bestyrelserne i investeringsforeningerne og værdipapirfondene sikre, at fondene leverer et tilfredsstillende afkast, og at investorerne ikke pålægges for høje omkostninger,” siger Sean Hove, underdirektør for kontoret for investorbeskyttelse hos Finanstilsynet. 

Finanstilsynet har undersøgt, om bestyrelserne har styringsdokumenter, f.eks. politikker eller lign., der indeholder dækkende krav til rapportering om afkast og omkostninger. 

Derudover har Finanstilsynet undersøgt, om bestyrelserne i praksis foretager tilstrækkelig evaluering af fondenes afkast og omkostninger.  Bestyrelsens evaluering skal sikre, at der bliver gennemført tiltag, hvis afkastet ikke er tilfredsstillende, eller omkostningerne ikke er markedskonforme og konkurrencedygtige. 

Til temaundersøgelsen udvalgte Finanstilsynet syv fonde, der over en periode havde haft utilfredsstillende afkast sammenlignet med f.eks. benchmark, eller høje omkostninger, hvor de høje omkostninger ikke afspejledes i et merafkast.

Utilfredsstillende styring, evaluering og håndtering i de undersøgte fonde

Finanstilsynet konkluderede, at ingen af de undersøgte bestyrelser i investeringsforeningerne og værdipapirfondene havde tilstrækkelige styringsdokumenter for evaluering af afkast og omkostninger. Heraf fik fem bestyrelser påbud om ikke at have tilstrækkelige styringsdokumenter for evaluering af afkast, og alle syv bestyrelser fik påbud om ikke at have tilstrækkelige styringsdokumenter for evaluering af omkostninger. 

Finanstilsynet konkluderede også, at seks af de syv bestyrelser ikke i praksis havde foretaget tilstrækkelig evaluering og håndtering af de udvalgte fondes afkast eller omkostninger.  Heraf havde fire af bestyrelserne ikke forholdt sig til, at deres fond havde et utilfredsstillende afkast, og fem af bestyrelserne havde ikke havde forholdt sig til eller reageret på et højt omkostningsniveau. 

”Undersøgelsen viser vigtigheden af, at bestyrelserne har gode styringsdokumenter, der sikrer betryggende rapportering og evaluering af afkast og omkostninger i fondene. Styringsdokumenterne skal sikre, at bestyrelserne kan foretage tilstrækkelig evaluering af afkast og omkostninger, handler i tide og dermed sikrer, at investorernes interesser varetages bedst muligt,” siger Sean Hove. 

Påbud til alle bestyrelser

Finanstilsynet har givet påbud til alle bestyrelserne i investeringsforeningerne og værdipapirfondene for mangelfulde styringsdokumenter for evaluering af afkast, omkostninger – eller begge dele. 

Seks bestyrelser fik påbud for ikke at have foretaget tilstrækkelig evaluering af afkast eller omkostninger i de pågældende fonde. 

De enkelte redegørelser for rapporterne kan findes her: 

Finanstilsynet har desuden udarbejdet en temainspektionsrapport, som opsummerer undersøgelsens konklusioner, og som bl.a. beskriver, de elementer som Finanstilsynet vurderer, er væsentlige for at evaluere afkast og omkostninger. 

Denne temaundersøgelse understøtter Finanstilsynets strategiske arbejde for at sikre en ordentlig finansiel sektor.

 

Senest opdateret 26-09-2023