Nye regnskabsregler

30-11-2020

Finanstilsynet har udstedt to ændringsbekendtgørelser til bekendtgørelserne om finansielle rapporter for henholdsvis forsikringsselskaber og kreditinstitutter m.fl. Ændringsbekendtgørelserne indfører krav om redegørelse for virksomhedens politik for dataetik og ændrer placeringen af skadeforebyggende omkostninger i skadesforsikringsselskabers resultatopgørelse.

De nye ændringsbekendtgørelser indfører krav om en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik i årsrapportens ledelsesberetning. Kravet gælder ikke for alle virksomheder omfattet af bekendtgørelserne, men kun for virksomheder med mere end 500 ansatte på koncernniveau, virksomheder, der er børsnoterede, og virksomheder, der driver livsforsikringsvirksomhed, dvs. samme virksomheder, som efter gældende regler er omfattet af et krav om redegørelse for samfundsansvar (CSR).

Det nye krav om en redegørelse for dataetik svarer til det krav, der i foråret blev indsat som § 99 d i årsregnskabsloven gældende for store virksomheder omfattet af denne lov.

Der er ikke krav om, at virksomheder skal have en politik for dataetik. Hvis en virksomhed ikke har en politik for dataetik, kræver de nye regler, at virksomheden skal oplyse om baggrunden herfor.

Redegørelsen for politikken for dataetik skal som udgangspunkt være indeholdt i årsrapportens ledelsesberetning, men kan ligesom redegørelser for samfundsansvar (CSR) offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Ledelsesberetningen skal i så fald indeholde en reference til, hvor redegørelsen kan findes. 

Ud over kravet vedrørende dataetik indeholder ændringsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber ændrede regler for placeringen af skadeforebyggende omkostninger i skadesforsikringsselskabers resultatopgørelser. Skadeforebyggende omkostninger skal fremover placeres som en del af posten erstatninger og ikke som hidtil som en del af posten administrationsomkostninger.

De nye regler træder i kraft for rapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2021, men kan anvendes allerede på årsrapporterne for 2020.

Links til de nye regler:

Ændringsbekendtgørelse for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 

Ændringsbekendtgørelse for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Sammenskrevne versioner af bekendtgørelserne om finansielle rapporter med de nye og tidligere ændringsbekendtgørelser indarbejdet kan findes her:

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 

Senest opdateret 30-11-2020