European Single Electronic Format

EU-Kommissionen har offentliggjort en ny delegeret forordning, der fastsætter regler for de filformater og den digitale struktur, som årsrapporter skal udarbejdes i.

Som følge af COVID-19 virussens effekt på realøkonomien og de finansielle markeder, er der på EU-plan i december 2020 blevet færdigforhandlet en genopretningspakke på kapitalmarkedsområdet. Genopretningspakken betyder bl.a., at medlemsstaterne kan vælge at udskyde implementeringen af ESEF-reglerne med et år, hvilket Danmark har valgt at gøre, se her. Reglerne kommer dermed til at gælde alle virksomheder med Danmark som hjemland, der er børsnoteret eller på anden måde er udstedere af finansielle instrumenter på regulerede markeder i EU pr. 1. januar 2021 og frem. ESEF-reglerne vil første gang være gældende for årsrapporterne for 2021, der offentliggøres i 2022. Det vil være valgfrit for alle berørte udstedere, om de vil udarbejde og offentliggøre årsrapporterne for 2020 efter ESEF-reglerne.

Hensigten med forordningen og European Single Electronic Format (ESEF) er at styrke gennemsigtigheden på kapitalmarkederne ved at harmonisere data og gøre dette bedre tilgængeligt for analytikere, investorer og andre interessenter. Der indføres et krav til, at regnskabstal med videre udarbejdes i et struktureret og ensartet dataformat, så årsrapporter i højere grad bliver maskinlæsbare.

Hvad er ESEF?

ESEF medfører, at årsrapporter skal udarbejdes i xHTML, som er et format, der kan åbnes af alle standardwebbrowsere. xHTML erstatter for mange virksomheder PDF-formatet.

Udstedere, som aflægger årsregnskab efter IFRS, skal desuden benytte InlineXBRL (iXBRL) til at opmærke regnskabstallene i virksomhedens konsoliderede finansielle opgørelser på koncernniveau, dvs. resultatopgørelsen samt opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapital- og balanceopgørelserne og pengestrømsopgørelsen. For årsrapporterne for regnskabsår, der starter fra og med 1. januar 2022, der offentliggøres første gang i 2023, bliver opmærkning af regnskabsnoter også obligatorisk.

Hvem er ESEF relevant for?

Alle udstedere af finansielle instrumenter i EU skal udarbejde årsrapporter i overensstemmelse med den delegerede forordning og ESEF taksonomien, når de er omfattet af gennemsigtighedsdirektivet og den relevante nationale lovgivning. I Danmark vil det være udstedere, der er omfattet af kapitel 5 i lov om kapitalmarkeder. Det vil i praksis sige alle børsnoterede selskaber og virksomheder, som på anden måde har udstedt finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked inden for EU. Alle udstedere, der aflægger konsoliderede koncernregnskaber efter IFRS, skal desuden opmærke regnskabstallene fra de primære finansielle opgørelser med XBRL-tags via iXBRL-teknologien.

Hvordan implementeres ESEF?

ESMA har udviklet en taksonomi til iXBRL-delen af ESEF for at ESEF så vidt muligt harmoniserer offentliggørelseskravene til årsrapporterne blandt udstedere. ESEF-taksonomien afspejler i høj grad IFRS-taksonomien med enkelte tilføjelser, som er relevante for ESEF. Taksonomien er tilgængelig på ESMA’s hjemmeside, og udstedere skal følge denne taksonomi, når de opmærker regnskabstallene.

Da ESEF kræver en omstilling af virksomhedernes formatering af årsrapporter, har ESMA udviklet materiale til at understøtte udstedernes implementering. ESMA har blandt andet udarbejdet en vejledning og stillet en række eksempler på årsrapporter i xHTML og iXBRL til rådighed på sin hjemmeside.

Alle danske udstedere, som skal udarbejde årsrapport efter ESEF-forordningen, skal orientere sig i ESMA’s materiale om ESEF-taksonomien og holde sig opdateret på eventuelle ændringer, som vil blive offentliggjort.

Finanstilsynet er bekendt med, at der findes forskellige software- og serviceudbydere, der udbyder produkter og løsninger, som kan benyttes i relation til dele af udstederes arbejde med at producere årsrapporter i ESEF eller som totalløsninger i den forbindelse.

Hvornår træder ESEF-reglerne i kraft?

Den delegerede forordning, der definerer ESEF-kravene, blev offentliggjort i Official Journal of the European Union den 29. maj 2019 og trådte formelt i kraft den 18. juni 2019.

Som følge af Danmarks valg om udskydelse af ESEF, bliver implementeringen af reglerne udskudt med et år. ESEF-reglerne kommer altså først til at være gældende for 2021-årsrapporterne, som dækker regnskabsperioder, der starter fra og med 1. januar 2021. Det vil være valgfrit for alle berørte udstedere, om de vil udarbejde og offentliggøre årsrapporterne for 2020 efter ESEF-reglerne. Udskydelsen kommer ikke til at have effekt på de yderligere krav, der indfases i løbet af de kommende år. I årsrapporterne for regnskabsår, der starter fra og med 1. januar 2022, indfases kravet til opmærkning af regnskabsnoter med iXBRL via såkaldt ”block tagging".

Links

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/815, som fastsætter ESEF-reglerne, kan tilgås her. Se også Kommissionens pressemeddelelse og Kommissionens Q&A.

ESMA's hjemmeside om ESEF kan tilgås her. Hjemmesiden indeholder bl.a. links til en præsentation af ESEF (video) samt ESMA’s final report af 18. december 2017, og den seneste udgave af final report af 18 juni 2020. Derudover kan den seneste udgave af ESMA’s reporting manual om ESEF også findes her.

Senest opdateret 28-02-2023