Registrering efter § 48, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven

Her finder du anmeldelsesskema og ændringsskema til brug for hvidvaskregistrering.

Registrering af virksomhed ved Finanstilsynet i henhold til hvidvaskloven

Virksomheder og personer (herefter virksomheder), der udbyder en række finansielle tjenesteydelser, skal registreres hos Finanstilsynet. Dette fremgår af hvidvasklovens § 48, stk. 1 og 2. Det er kun, hvis tjenesteydelserne udbydes erhvervsmæssigt, at det skal registreres, jf. nedenfor.

Hvilke tjenesteydelser er der tale om?

De tjenesteydelser, der er omfattet, fremgår af hvidvasklovens bilag 1 samt hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 22-26. Det omfatter:

 1. Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler.
 2. Udlånsvirksomhed (herunder forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring og diskontering og handelskreditter (inkl. forfaitering) eller anden udlånsvirksomhed).
 3. Finansiel leasing
 4. Udstedelse og administration af andre betalingsmidler (for eksempel rejsechecks og bankveksler), i det omfang, aktiviteten ikke er omfattet af lov om betalingstjenester og elektroniske penge.
 5. Sikkerhedsstillelse og garantier
 6. Transaktioner for kunders regning vedrørende: a) pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.), b) valutamarkedet, c) finansielle futures og optioner, d) valuta- og renteinstrumenter og e) værdipapirer
 7. Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed
 8. Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder.
 9. Pengeformidling (money broking).
 10. Porteføljeadministration og -rådgivning.
 11. Opbevaring og forvaltning af værdipapirer.
 12. Boksudlejning.
 13. Udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer.
 14. Udbydere af virtuelle tegnebøger
 15. Udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta
 16. Udbydere af overførsel af virtuel valuta
 17. Udstedere af virtuel valuta

Hvornår skal en virksomhed registreres?

Du skal kun registrere din virksomhed, hvis du i din virksomhed vil udbyde en eller flere af aktiviteterne ovenfor og hvis din virksomhed ikke allerede er under Finanstilsynets tilsyn i forhold til anden lovgivning.

Der skal kun ske registrering, hvis aktiviteten udøves erhvervsmæssigt. Der skal ske registrering, selvom aktiviteten ikke er virksomhedens hovedaktivitet. Det afgørende er, om aktiviteten bliver udbudt erhvervsmæssigt.

Erhvervsmæssigt er:

 • Når aktiviteten bliver udbudt til tredjemand (”kunder”) eller

 • Aktiviteten har et sådan omfang, at det udgør en ikke ubetydelig del af virksomhedens omsætning

Hvis der blot er tale om enkeltstående erhvervsmæssige dispositioner, der har naturlig tilknytning til virksomhedens hovedaktivitet, skal virksomheden ikke registreres. Et eksempel på dette er virksomheders placering af overskudslikviditet, hvor formålet er passiv formuepleje, f.eks. løbende placering af overskudslikviditet i børsnoterede aktier eller obligationer.

Hvis en virksomhed som sin hovedaktivitet udbyder finansiel leasing til et begrænset antal medarbejdere eller tilbyder at veksle rejsevaluta for medarbejderne, vil virksomheden heller ikke være registreringspligtig, hvor dette kan anses som et personalegode.

Finanstilsynets vurdering af virksomheden

Medlemmer af virksomhedens ledelse samt reelle ejere skal i forbindelse med registrering vurderes hæderlige, før virksomheden eller personen kan registreres hos Finanstilsynet. Til brug for denne vurdering skal personen eller virksomheden indsende straffeattester. Straffeattesterne må ikke være ældre end 6 måneder.

For virksomheder i selskabsform skal der vedlægges straffeattest for medlemmer af bestyrelse og direktion samt de reelle ejere. For personligt drevne virksomheder vedlægges straffeattest for de reelle ejere af virksomheden.

Ved reelle ejere forstås de personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. I virksomheder, hvor der ikke er reelle ejere, skal virksomheden i stedet indsætte den daglige ledelse i anmeldelsesskemaet.

Virksomheden skal betale en årlig afgift

Når en virksomhed bliver registeret ved Finanstilsynet til at udbyde en af de ovennævnte aktiviteter, skal virksomheden betale en årlig afgift.

Afgiften opkræves årligt og indeksjusteres med udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven.

Afgiften er i 2023-niveau 6.827 kr.

Virksomheden skal løbende indberette en række oplysninger til Finanstilsynet

Endvidere skal Finanstilsynet henlede opmærksomheden på, at virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven er forpligtede til at indberette en række oplysninger til Finansstilsynet. Finanstilsynet skal i den forbindelse henvise til:

bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

Nærmere information om denne indberetning findes på Indberetning af oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet.

Til orientering har indberetningspligten været gældende siden 1. januar 2021.

Virksomheden skal huske at afregistrere sig, hvis aktiviteten ikke udbydes

Hvis virksomheden ikke længere udbyder den pågældende aktivitet, skal virksomheden meddele Finanstilsynet dette på mail. Virksomheden kan afregistrere sig ved at skrive en mail til Finanstilsynet til finanstilsynet@ftnet.dk eller hvidvask@ftnet.dk.  

Hvis virksomheden ikke afregistrerer sig inden starten af et nyt år, vil virksomheden blive opkrævet den årlige afgift i det nye år.

Blanket til anmeldelse af registrering og ændringer af registrering

Anmeldelse af registrering og ændringer i eksisterende registreringer foretages ved hjælp af følgende blanket:

 Anmeldelses- og ændringsblanket i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 48, stk. 1 og 2

Ændringer i eksisterende registreringer indbefatter f.eks. ændring af medlemmer i direktionen og bestyrelsen eller ændring af reelle ejerkreds.

Ændringer skal meddeles hurtigst muligt.

Såfremt virksomheden ikke har mulighed for at anvende blanketten ovenfor, kan følgende link anvendes:

 Anmeldelses- og ændringsblanket § 48, stk. 1 og 2

Love og regler

Reglen om, at de ovennævnte aktiviteter kræver registrering ved Finanstilsynet følger af hvidvasklovens § 48, stk. 1 og 2. Aktiviteterne er oplistet i lovens bilag 1 og § 1, stk. 1. nr. 22-26.

Find hvidvaskloven.

Se Finanstilsynets virksomhedsregister.

Senest opdateret 21-05-2024

Værd at vide

Virksomheden vil blive pålagt en årlig afgift i forbindelse med registeringen. Afgiften opkræves årligt og indeksjusteres med udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven.