Anmeldelse om markedsføring af udenlandske UCITS i Danmark

Et udenlandsk investeringsinstitut (UCITS), som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS-direktivet), og som ønsker at markedsføre sig i Danmark skal anmelde dette til Finanstilsynet.

Anmeldelsen skal ske via tilsynsmyndigheden i den udenlandske UCITS’ hjemland, og Finanstilsynet skal sammen med anmeldelsesskrivelsen modtage den dokumentation, der fremgår af artikel 93, stk. 1 og 2, i UCITS-direktivet tillige med en attest, der bekræfter, at den udenlandske UCITS opfylder betingelserne i UCITS-direktivet. 
Den udenlandske UCITS skal desuden overholde de krav, der fremgår af følgende bekendtgørelse:

Gå til bekendtgørelse 1570 af 20. december 2022 om udenlandske UCITS’ markedsføring i Danmark

Ved en anmeldelse om markedsføring i Danmark, skal den udenlandske UCITS desuden oplyse følgende i anmeldelsesskrivelsen under Part 3. 2. “Other information required by the competent authorities of the host Member State in accordance with Article 5(1) of Regulation (EU) 2019/1156”.


I henhold til Section 3 of the Executive Order skal den udenlandske UCITS oplyse hvilken type investorer, den henvender sig til

Hvis den udenlandske UCITS vil ændre i de oplysninger, der er givet i anmeldelsen om markedsføring, skal den udenlandske UCITS underrette Finanstilsynet herom inden ændringerne iværksættes. Det bemærkes, at en udenlandsk UCITS skal underrette Finanstilsynet om ændringer i navn eller adresse senest 14 dage efter, at beslutningen er truffet, cf. Section 4 (3) of the Executive Order. Meddelelser skal sendes til Finanstilsynets særligt udpegede e-mailadresse: ucits@ftnet.dk

Indberetning af opdaterede udgaver af PRIIP KIID, prospekter samt andre rapporter, skal sendes til Finanstilsynets særligt udpegede e-mailadresse: ucits@ftnet.dk

Ophør af markedsføring af udenlandske UCITS og afdelinger heraf i Danmark 

Finanstilsynet skal straks underrettes skriftligt hvis: 

  • en udenlandsk UCITS, eller en afdeling deraf, ophører med markedsføring i Danmark,

Anmeldelsen skal ske via tilsynsmyndigheden i den udenlandske UCITS’ hjemland, og Finanstilsynet skal sammen med anmeldelsesskrivelsen modtage den dokumentation, der fremgår af artikel 93a, i UCITS-direktivet. 

Afgift

Udenlandske investeringsinstitutter, der markedsfører sig i Danmark, skal betale afgift i henhold til kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 27 i lov om investeringsforeninger m.v. skal betale:

  • Hvis en UCITS markedsfører færre en 10 afdelinger i Danmark, opkræveset årligt et grundbeløb på 5.000 kr.
  • Hvis en UCITS markedsfører 10 eller flere afdelinger i Danmark, opkræves et årligt et grundbeløb på 11.000 kr.

Finanstilsynet sender opkrævning af afgifter ud primo december hvert år, betalingen forfalder ultimo december samme år. Afgifterne kan ikke betales forud. Manglende rettidig betaling anses for at være en overtrædelse af reglerne i bekendtgørelsen, og Finanstilsynet kan kræve, at UCITS ophører med at markedsføre sine andele i Danmark i henhold til § 11, stk. 2, i bekendtgørelsen.

Afgifterne reguleres årligt. For mere information om afgifterne og gældende afgiftsniveauer henvises til nedenstående:

Finansiering og opkrævning af afgifter

Betaling af afgifter til Finanstilsynet

Senest opdateret 12-06-2024