Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomheder

Indsendes af livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Indsendes af livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser pensionskasse og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter § 14 i lov om forsikringsvirksomhed (livsforsikringsselskaber)

Ifølge § 29, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed skal anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri ske senest samtidig med, at grundlaget m.v. tages i anvendelse.

Ifølge bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed skal livsforsikringsselskabet benytte de nedenfor anførte skemaer ved anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri, samt ved selskabets årlige indsendelse af en sammenskrivning af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed.

Ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, skal livsforsikringsselskabet anmelde det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri ved at benytte skemaet "Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed".

Ifølge til bekendtgørelsens § 9, stk. 1, skal enhver anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri være vedlagt en særskilt erklæring fra livsforsikringsselskabets ansvarshavende aktuar. Skemaet ”Aktuarerklæring" skal benyttes, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Ifølge bekendtgørelsens § 5, stk. 1, henholdsvis § 6, stk. 1, kan en anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri vedlægges en eller flere særskilte redegørelser.  Skemaet ”Redegørelse i henhold til § 5 stk. 1” henholdsvis skemaet ”Redegørelse i henhold til § 6 stk. 1” skal i så fald benyttes, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, henholdsvis bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 8 og 9, skal livsforsikringsselskabet hvert år inden udgangen af juni indsende en sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Skemaet ”Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed” skal benyttes, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 8.

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 2, skal anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri indsendes til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar. Den underskrevne anmeldelse, inkl. den hertil hørende aktuarerklæring samt eventuelle redegørelser i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1, skal enten indsendes i papirform eller elektronisk til Finanstilsynet.

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 3, skal det i bekendtgørelsens § 2, stk. 8 og 9, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed hvert år inden udgangen af juni indsendes elektronisk til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar.

Elektronisk indsendelse af

  • anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri, inkl. aktuarerklæring og eventuelle redegørelser og
  • sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

skal ske via mail til ”anmeldelse@ftnet.dk”. Livsforsikringsselskabet kan kryptere en mail, hvis selskabet ønsker det. En mail skal opfylde følgende krav:

  1. De ovenfor nævnte dokumenter skal vedhæftes mailen som hver sit søgbare pdf-dokument.
  2. De ovenfor nævnte dokumenter kan, hvis deres størrelse nødvendiggør det, indsendes via flere mails. De enkelte dokumenter kan herunder opdeles i flere del-dokumenter, hvis deres størrelse nødvendiggør det. Det skal i så fald fremgå tydeligt, hvordan samtlige dokumenter hører sammen.

Skemaer

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v.

Redegørelse i henhold til § 5, stk. 1

Redegørelse i henhold til § 6, stk. 1

Aktuarerklæring

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v.

Senest opdateret 28-06-2024